ตามรอย.. การพัฒนาที่ยั่งยืน


203   Sustainable development

"มนุษย์ที่เข้าถึงความจริงของธรรมชาติอย่างแท้จริง จะเกิดปัญญาที่มองเห็นครอบคลุมทั่วตลอดระบบความสัมพันธ์ทั้งหมด... ทำให้ข้ามพ้นการเบียดเบียนไปสู่ความเกื้อกูล..."

Mobirise

หนังสือ  "การพัฒนาที่ยั่งยืน

การพัฒนาที่ยั่งยืน จะเกิดขึ้นเมื่อระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน ดำเนินไปด้วยดี โดยที่ทุกส่วนเป็นปัจจัยส่งผลในทางเกื้อกูลกัน ทำให้ดำรงอยู่ดีด้วยกัน ไม่ใช่การมุ่งพัฒนาเพียงด้านใดด้านหนึ่ง และปล่อยปละละเลย หรือทำลายด้านอื่นๆ ไม่ว่าโดยไม่ตั้งใจ หรือว่าโดยไม่ใส่ใจ ได้แก่

- การพัฒนามนุษย์ 
- การพัฒนาสังคม
- การพัฒนาธรรมชาติ 
- การพัฒนาเทคโนโลยี 

สารบัญ หัวเรื่อง


บทนำ : ตั้งคำถาม ต่อสังคม
มุมมองต่อสังคม ที่แท้จำเป็นต้องได้รับการฝึกฝน และพัฒนา เราถูกสอนกันผิดๆ ให้มองโลกทีละตอน ทีละส่วน ด้วยความเชี่ยวชาญชำนาญเฉพาะด้าน โดยไม่ตระหนักถึงความไม่สมบูรณ์ของมุมมองนั้น และเมื่อเราตัดความจริงออกเป็นชิ้น ๆ เราก็ไม่อาจมองเห็นความเป็นเหตุ เป็นผล ที่เกี่ยวพันกันของสรรพปรากฏการณ์ 
 (อ่านต่อ...)


 1. การพัฒนาที่ยั่งยืน (1)  : การพัฒนามนุษย์
  การพัฒนาที่ยั่งยืน กำลังเป็นคำนิยมไม่เฉพาะเมืองไทยเท่านั้น แต่เป็นที่นิยมพูดกันทั่วโลก ที่จริงนั้น ไม่ใช่ว่า “ไม่นิยมเฉพาะเมืองไทยแต่นิยมไปทั่วโลก” แต่ควรจะพูดในทางกลับกันว่า “เพราะทั่วโลกเขานิยมพูดกัน เมืองไทยก็เลยนิยมตามไปด้วย”

  ที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืน ก็เพราะว่าโลกนี้ประสบปัญหากับการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน ก็เลยต้องคิดแบบแผนการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นมา 
 (อ่านต่อ...)

 2. การพัฒนาที่ยั่งยืน (2) : เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ - เศรษฐกิจพอเพียง
  ทรัพยากรของโลกนั้นไม่ได้มีอยู่อย่างเอนกอนันต์เช่นที่บรรพชนของคนอเมริกันเข้าใจกันแต่ก่อน วิชาการจัดสรรและจัดการทรัพยากรจึงเกิดมีความสำคัญขึ้น เพื่อจัดวางระบบเศรษฐกิจให้แก่มนุษย์ทั้งในระดับบัจเจก (Micro Economics) และระดับสังคม (Macro Economics) แต่กระบวนการจัดการทางเศรษฐกิจนี้ก็ ไม่ควร/ไม่สามารถ ที่จะให้เป็นไปเพียงเป้าหมายเพื่อการสนองความต้องการ ความปรารถนาของบุคคล หรือกลุ่มคน ที่มีความต้องการไม่สิ้นสุด โดยไม่คำนึกถึงผลกระทบเชื่อมโยงกับระบบความสัมพันธ์อื่นๆ เช่น สภาพแวดล้อม สังคม เทคโนโลยี รวมทั้งความเป็นมนุษย์ 
 (อ่านต่อ...)

 3. การพัฒนาที่ยั่งยืน (3) : ธรรมาธิปไตย - ธรรมาภิบาล  ( 1 |  2 )
  การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น นอกจากจะพัฒนาที่ตัวบุคคล, สัมพันธภาพระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรแล้ว สัมพันธภาพระหว่างคนกับคน หรือการสร้างระบบสังคม ก็จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อกันทั้งระบบ และสอดคล้องกับความเป็นจริง

  ถ้ามองเริ่มจากการจัดระบบสังคมเพื่อการจัดสรรทรัพยากร หรือการเข้าถึงปัจจัยในการดำรงชีวิต ก็หมายถึงการวางระบบการงานอาชีพให้แก่คนในสังคม ซึ่งในความเป็นจริง คนที่จะเมาสู่ระบบของการทำงานอาชีพนี้ ก็มีความต้องการอยู่ 2 ประเภท นั่นเอง คือ ตัณหา และฉันทะ แต่มีบางอย่างมาก บางอย่างน้อย ไม่เท่ากัน
  (อ่านต่อ  1 | 2 )

 4. การพัฒนาที่ยั่งยืน (4) : การพัฒนาเทคโนโลยี - คนไทยสู่ยุคไอที
  ในการปฏิบัติต่อข่าวสารข้อมูลพื้นฐานคือการศึกษา ผู้จัดสรรข่าวสารข้อมูลให้แก่เด็กในฐานะที่เรียกว่าเป็น กัลยาณมิตรจะต้องทำหน้าที่โดยพยายามจัดสิ่งที่ดีที่สุด เช่นเป็นพ่อแม่ก็พยายามหาสิ่งแวดล้อมข่าวสารที่ดีที่สุด หาสื่อที่ดีที่สุดให้กับเด็ก แต่ในเวลาเดียวกันบุคคลนั้นหรือเด็กก็ควรได้รับการศึกษา ชนิดที่ว่า เป็นคนสามารถเอาประโยชน์ ได้จากสิ่งที่เลวที่สุด สองอย่างนี้คู่กันย้อนแย้งแต่สำคัญมาก คือ ๑. ในฐานะผู้จัดให้ ต้องจัดสรรสิ่งที่ดีที่สุด ๒. แต่ในฐานะผู้รับการศึกษา จะต้องสร้างความในการที่จะเอาประโยชน์ได้จากสิ่งแวดล้อมและข่าวสารข้อมูลที่เลวที่สุดถ้าทำได้อย่างนี้จะอยู่ได้อย่างดี มีความรอดปลอดภัย อย่างเป็นสุขอิสระ และเป็นผู้พัฒนาสังคมได้ ตกลงว่า จะต้องพัฒนาคนให้เหนือเทคโนโลยี ไม่ว่าเทคโนโลยี จะเจริญไปเท่าไร ก็ต้องพัฒนาคนให้เหนือเทคโนโลยีนั้น อย่าให้ต่ำกว่า อย่าให้คนเป็นทาส ของเทคโนโลยี ถ้าคนยังเหนือเทคโนโลยีก็มีทางรอด เพราะคนยังรักษาอิสรภาพอยู่ได้ ฉะนั้นข้อที่หนึ่งในแง่ของคนก็เป็นอันว่าพัฒนาคนให้เหนือเทคโนโลยี เพื่อรักษาอิสรภาพไว้ตลอด 
 (อ่านต่อ...)

***** Editor's choice
Recommended Movie | You should see in your Lifetime.

Mobirise

The Matrix 

(1999 ‧ Sci-fi/Action ‧ 2h 30m)
Thomas Anderson, a computer programmer, is led to fight an underground war against powerful computers who have constructed his entire reality with a system called the Matrix.

ภาพยนตร์นำเสนอโลก "เมทริกซ์" ซึ่งเป็นโลกจำลองที่เหล่าเครื่องจักรสร้างขึ้นเพื่อควบคุมมนุษย์ เดอะ เมทริกซ์ยังอ้างถึงแนวคิดทางศาสนาและปรัชญาจำนวนมาก รวมไปถึงวัฒนธรรมแฮกเกอร์ มีกลิ่นอายของโลกตะวันออกโดยเฉพาะญี่ปุ่น

(Movie Trailer)    (สรุปเนื้อหา ภาค 1 - 3 - สปอย!!)  

Mobirise

In Time   

(2011 ‧ Sci-fi/Action ‧ 1h 49m)
In a future where people stop ageing after 25 and need to buy time to live, the rich become immortal while others cease to exist. So, Will is on the run with a hostage in a desperate bid to survive.
(Movie Trailer)


Mobirise

The Platform   

(2019 ‧ Sci-fi/Horror ‧ 1h 34m)
The Platfrom  ‘คุกแนวตั้ง’  ที่สะท้อนประเด็นความเหลื่อมล้ำ ชนชั้น 3 ระดับ โอกาสที่ไม่เคยเท่าเทียม ระบบที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยอ้างเหตุผลเรื่องความสงบสุข และอีกมากมายที่เกิดขึ้นในโลก The Platform แต่เรารู้สึกใกล้ตัวและสมจริงจนน่ากลัว ... (อ่านบทวิเคราะห์)
(Movie Trailer)   (คลิปสรุปเนื้อหา - สปอย!!)


This web page was created with Mobirise theme