LIFE STUDIES
วิชา ชีวิต

Life is worth learning.

วิธีการเรียนรู้

1

เลือกหลักสูตร ที่สนใจ

ตามเนื้อหา ระดับความยากง่าย และระยะเวลา  

2

ศึกษาสื่อการเรียนรู้ ในแต่ละบทเรียน

บางหลักสูตรมีบทเรียนที่ต้องศึกษาต่อเนื่องกัน แต่บางหลักสูตรก็มีเนื้อหาแต่ละบทแยกเป็นอิสระให้เลือกศึกษาเป็นบางบทเรียนก็ได้

3

ประเมินตนเอง แล้วศึกษาบทเรียนต่อไป...

เมื่อผู้เรียนเข้าใจบทเรียนดีแล้ว และสามารถตอบคำถามหรือทำแบบฝึกห้ดท้ายบทได้ดีแล้ว ก็สามารถศึกษาบทเรียนต่อไปได้ด้วยตนเอง

หมวดวิชา ธรรมะ - ความเข้าใจ ต่อโลก และชีวิต

101   ตามรอย.. พุทธธรรม 

101   Introduction to Buddha Dhamma

ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า (พุทธธรรม) ตามแนว ลำดับ หัวข้อ ของหนังสือพุทธธรรม มุ่งให้เห็นภาพรวมของพุทธธรรม  เพื่อเข้าใจความหมาย และเป้าหมาย ของชีวิต เพื่อการเดินทางของชีวิตที่ถูกตรง และมีความสุขอย่างยั่งยืน

จำนวนบทเรียน         : 10 บทเรียน ต่อเนื่อง
เวลาเฉลี่ยต่อบท       :  6 ชั่วโมง (ต่อ 1-2 สัปดาห์)
ระดับความยากง่าย  :  ปานกลาง - ลุ่มลึก
เหมาะกับ                  :  ผู้มีชีวิต

102   ตามรอย.. อภิธัมมัตถสังคหะ ตามแนวพุทธธรรม

102   Introduction to AbhiDhamma
         for Buddha Dhamma studies

"ทำความรู้จักชีวิต ตามหลักอภิธรรม เพื่อเกื้อกูลแก่การศึกษาพุทธธรรมเชิงลึก และการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน"

จำนวนบทเรียน         : 11 บทเรียน  ต่อเนื่อง
เวลาเฉลี่ยต่อบท       : 6-10 ชั่วโมง (ต่อ 1-2 สัปดาห์)
ระดับความยากง่าย  : ลึกซึ้ง
เหมาะกับผู้ที่ร่วมกิจกรรม ตามรอย.. พุทธธรรม มาแล้วและอยากทำความเข้าใจอภิธรรมเพื่อเป็นพื้นฐานเพิ่มเติมสำหรับการศึกษาพุทธธรรม และการเจริญวิปัสสนาต่อไป

103   ตามพระใหม่ ไปเรียนธรรม

103   Basic studies for new bhikkhus

"การบวชเรียน.. ได้กลายเป็นประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาไทย แสดงถึงการที่พระพุทธศาสนาได้ฝังรากลึกลงไป ประดิษฐานมั่นคงในประเทศไทยนี้
การบวชมีความหมายสำคัญ คู่กับการเรียน เราจึงเรียกว่า "บวชเรียน" คือ บวชเพื่อเรียน แล้วการบวชก็เป็นการเรียน ..."

จำนวนบทเรียน         : 7 รายวิชาย่อย
เวลาเฉลี่ยต่อบท       : 60 ชั่วโมง / 4 สัปดาห์
เหมาะกับ                  : พระนวกะ 
                                   และพุทธศาสนิกชนทั่วไป

หมวดวิชา สังคม - ระบบสัมพันธ์ต่อโลกและเพื่อนมนุษย์

201   ตามรอย.. อริยวินัย

201   Ariya Vinaya

จากความเข้าใจธรรมะ สู่การจัดตั้งวางระบบสังคม ตั้งแต่เกิดจนตาย ทั้งในด้านครอบครัว สภาพแวดล้อม ระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจ การเมือง ให้เอื้อต่อการพัฒนาชีวิต และสังคมส่วนรวมอย่างยั่งยืน

จำนวนบทเรียน          : 10 บทเรียน (เลือกเรียนได้อิสระ)
เวลาเฉลี่ยต่อบท        :  6 ชั่วโมง (ต่อ 1-2 สัปดาห์)
ระดับความยากง่าย   : ปานกลาง - ลุ่มลึก
เหมาะกับ                   : ผู้ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น

202   ทักษะชีวิต และการทำงาน 

202   Life & Work skills

จากความเข้าใจธรรมะ สู่การฝึกหัดพัฒนาทักษะชีวิตองค์รวม เพื่อการใช้ชีวิตและทำงาน ให้ได้ผลดี มีความสุข  มีคุณค่า และมีดุลยภาพ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่แท้ทั้งในระดับบุคคล ผู้นำองค์กร บัณฑิตที่เป็นผู้ชี้นำสังคม และในหน้าที่ของการเป็นพลเมืองโลกที่ดี

จำนวนบทเรียน        : 14 บทเรียน ต่อเนื่อง
เวลาเฉลี่ยต่อบท      :  3  ชั่วโมง (ต่อ 1-2 สัปดาห์)
ระดับความยากง่าย :  เบื้องต้น - ปานกลาง
เหมาะกับ                  :  ผู้ที่จะเริ่มใช้ชีวิต หรือ
                                    เริ่มประสบปัญหาชีวิต

203   ตามรอย.. การพัฒนาที่ยั่งยืน

203   Sustainable development

"มนุษย์ที่เข้าถึงความจริงของธรรมชาติอย่างแท้จริง จะเกิดปัญญาที่มองเห็นครอบคลุมทั่วตลอดระบบความสัมพันธ์ทั้งหมด... ทำให้ข้ามพ้นการเบียดเบียนไปสู่ความเกื้อกูล..."

จำนวนบทเรียน         : 5 บทเรียน ต่อเนื่อง
เวลาเฉลี่ยต่อบท       :  1+  ชั่วโมง
ระดับความยากง่าย  :  ปานกลาง - ลุ่มลึก
เหมาะกับ                  :  ทุกคน

หมวดวิชา มนุษย์ - การใช้ชีวิต การพัฒนาและดูแลชีวิต

301   ตามรอย.. คู่มือชีวิต

301   Life manual 

การเตรียมพร้อมสำหรับการใช้ชีวิต
ตั้งแต่ ก่อน..เกิด
จนถึง หลัง..ตาย

จำนวนบทเรียน        : 10 บทเรียน (เลือกเรียนได้อิสระ)
เวลาเฉลี่ยต่อบท      :  6  ชั่วโมง (ต่อ 1-2 สัปดาห์)
ระดับความยากง่าย :  เบื้องต้น - ปานกลาง
เหมาะกับ                 :  ผู้อยู่ระหว่างดำเนินชีวิต

302    วิชชา - ปัญหา - ชีวิต 

302    Life problem management 

ความรู้ที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาชีวิต ในแต่ละช่วงตอน เสมือนแนวทางง่ายๆ ในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง เวลาเครื่องใช้ไฟฟ้าขัดข้อง ก่อนที่จะส่งศูนย์ซ่อมบำรุง

จำนวนบทเรียน : 10 บทเรียน (เลือกเรียนได้อิสระ)
เวลาเฉลี่ยต่อบท : 3 ชั่วโมง (ต่อ 1-2 สัปดาห์)
ระดับความยากง่าย : เบื้องต้น - ปานกลาง
เหมาะกับ : ผู้มีปัญหาชีวิต

303    ชีวิต และ ความตาย 

303   Life and death studies

การทำความเข้าใจชีวิต เพื่อการใช้ชีวิตอย่างสมคุณค่า และเอื้อโอกาสให้สามารถดูแล เยียวยา เพื่อนมนุษย์ที่ประสบความทุกข์ แม้ในวาระสุดท้ายของชีวิต

จำนวนบทเรียน        :  9 บทเรียน ต่อเนื่อง
เวลาเฉลี่ยต่อบท      :  5 ชั่วโมง (ต่อ 1-2 สัปดาห์)
ระดับความยากง่าย :  ปานกลาง - ลุ่มลึก
เหมาะกับ                 :  ผู้มีความตายเป็นเบื้องหน้า
                                 

Made with Mobirise web themes