อยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตร

ตามรอย.. อริยวินัย

201   Ariya Vinaya

จากความเข้าใจธรรมะ สู่การจัดตั้งวางระบบสังคม ตั้งแต่เกิดจนตาย ทั้งในด้านครอบครัว สภาพแวดล้อม ระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจ การเมือง ให้เอื้อต่อการพัฒนาชีวิต และสังคมส่วนรวมอย่างยั่งยืน

Mobirise

จำนวนหัวข้อ           : 10 หัวข้อ (เลือกเรื่องที่สนใจได้โดยอิสระ)
เวลาเฉลี่ยต่อบท      : 6 ชั่วโมง (ต่อ 1-2 สัปดาห์)
ระดับความยากง่าย : ปานกลาง - ลุ่มลึก
เหมาะกับ                 : ผู้ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น

 • แนะนำหลักสูตร "ตามรอย.. อริยวินัย"
  -  คลิกเพื่อดาวน์โหลด เอกสารแนะนำหลักสูตร

 • จากพุทธธรรม สู่อริยวินัย
  - มองหนังสือพุทธธรรม ถามหาอนาคต
  - วินัย เรื่องใหญ่กว่าที่คิด
  - หลักสูตรอารยชน
  - ตามรอย.. อริยวินัย

 • เศรษฐศาสตร์ แนวพุทธ
  - ข้อจำกัดของเศรษฐศาสตร์แห่งยุคอุตสาหกรรม
  - ลักษณะสำคัญของเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ
  - การศึกษาเริ่มต้น เมื่อคนกินอยู่เป็น
  - เศรษฐกิจพอเพียง
  - หลักการทั่วไปบางประการ ของเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ
  - การจัดการสิ่งแวดล้อม แนวพุทธ

 • การสร้างสรรค์เทคโนโลยี แนวพุทธ
  -

 • นิติศาสตร์ แนวพุทธ


 • รัฐศาสตร์ แนวพุทธ


 • ศิลปศาสตร์ และการจัดการศึกษา แนวพุทธ 


 • การแพทย์ แนวพุทธ และการสร้างสุขภาวะองค์รวม


 • การสร้างครอบครัว แนวพุทธ


 • การพัฒนาที่ยั่งยืน


This web page was created with Mobirise