ทักษะชีวิต และการทำงาน

202   Life & work skills

จากความเข้าใจธรรมะ สู่การฝึกหัดพัฒนาทักษะชีวิตองค์รวม เพื่อการใช้ชีวิตและทำงาน ให้ได้ผลดี มีความสุข มีคุณค่า และมีดุลยภาพ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่แท้ทั้งในระดับบุคคล ผู้นำองค์กร บัณฑิตที่เป็นผู้ชี้นำสังคม และในหน้าที่ของการเป็นพลเมืองโลกที่ดี

Mobirise

จำนวนบทเรียน     :  14  บทเรียนต่อเนื่อง
เวลาเฉลี่ยต่อบท    :  3    ชั่วโมง
เหมาะกับ               :  ผู้ที่จะเริ่มใช้ชีวิต หรือเริ่มประสบปัญหาชีวิต
รูปแบบการเรียนรู้  : ศึกษาสื่อออนไลน์
                                 ร่วมกับการจัดกิจกรรมออนไลน์
                                 และกิจกรรมในพื้นที่จริงตามกำหนดเวลา

 • แนะนำหลักสูตร "ทักษะชีวิต และการทำงาน"
  : Why .. LIFE studies ?
  : สาธารณ-สุข - ภาวะ - องค์รวม - แนวพุทธ
  : การสร้างเสริม สุขภาวะองค์รวม เชิงรุก
  : การพัฒนาชีวิตองค์รวมเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิต และการทำงานอย่างมีความสุข
  : วิชา "ความสุขในชีวิต การทำงาน และอาชีพ"
 1. ฉัน.. จึงมาหาความหมาย
  : ตั้งคำถามกับชีวิต : คำถามสำคัญกว่าคำตอบ
  : เป้าหมายของการศึกษา คือการ (ได้) ทำงาน เท่านั้นหรือ ?
  : ทักษะสำคัญในการใช้ชีวิต และการทำงาน อย่างมีความสุข และมีคุณค่า
  : การค้นหาศักยภาพ และแนวทางการพัฒนาตนเอง

 2. ก้าวแรกสู่.. การฝึก - งาน
  :  แนวคิดพื้นฐานในการใช้ชีวิตและการทำงาน
  :  การเข้าสังคม : วินัย มารยาท บุคลิกภาพ
  :  ทักษะการสื่อสารขั้นต้นในการทำงาน
  :  การสัมภาษณ์งาน : เทคนิคการสื่อศักยภาพที่แท้ให้ปรากฏ
  :  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทำงาน แบบมืออาชีพ

 3. ปัญหา - จุดเริ่มแห่งการสร้างสรรค์
  :  ท่าทีต่อปัญหา สู่การสร้างนวัตกรรม

  :  หลักการจัดการปัญหาตามแนวอริยสัจ 4
  :  เทคนิค วิธีการคิด เพื่อการจัดการปัญหาอย่างสร้างสรรค์
  :  การเปิดโอกาสให้ความผิดพลาด และล้มเหลว สู่ ทักษะการระวังภัย

 4. โครงการ - การคิด และการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ
  :  Algorithmic thinking 
  :  ผังงาน หรือแผนภูมิสายการทำงาน (Flow chart)
  :  Data : การค้นหาข้อมูล, การประมาณการข้อมูล
  :  การจัดการข้อมูล - ความรู้ : KM, Big data, AI
  :  Project management 1 : การคิดและทำงานเป็นโครงการ
  :  Project management 2 : การวางแผนโครงการ
  :  การเขียนโครงการ

 5. เวลา - ของขวัญล้ำค่า .. ที่หล่นหาย
  :  Project management 3 : การบริหารเวลา
  :  การจัดลำดับความสำคัญของงาน
  :  เครื่องมือในการบริหารเวลา : Gantt chart, CPM, Time sheet
  :  คุณค่าของเวลา และเทคนิคการบริหารเวลาส่วนบุคคล

 6.  คน - ทรัพยากรเพื่อการผลิต หรือ ชีวิตเพื่อการพัฒนา
  :  Project management 4 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  :  การทำงานเป็นทีม
  :  HRM : การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
  :  HRD : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  :  สถานการณ์ทรัพยากรมนุษย์ในยุคศตวรรษที่ 21

 7. งาน - การทำงานอย่างเป็นระบบ
  :  องค์ประกอบหลักที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงาน
  :  การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดการกระบวนการ  
  :  ห่วงโซ่คุณค่า
  :  Project management 5 : ระบบงาน (work system) / กระบวนการทำงาน (work process)
  :  เครื่องมือในการจัดการกระบวนการสู่ความสำเร็จ

 8. เงิน - เป้าหมายอันล้ำค่า หรือเครื่องมือสู่คุณค่าแท้
  :  Project management 6 : การวางแผนการเงิน
  :  ความสำคัญ และวิธีการจัดทำงบประมาณโครงการ
  :  ความหมาย ประโยชน์ ความสัมพันธ์ ของเอกสารการเงินที่สำคัญ

  :  การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ

 9. Life simulation : Game of life
  :  เป้าหมายของการศึกษา คือการ (ได้) ทำงาน เท่านั้นหรือ ?
  :  คุณค่า เป้าหมาย และความสุข ของชีวิต และการทำงาน
  :  ความหมาย คุณ-โทษ ของ เงิน ในฐานะปัจจัยหรือเป้าหมายของชีวิต
  :  ความมั่นคงทางการเงิน, อิสรภาพทางการเงิน, วินัยทางการเงิน
  :  การบริหารการเงินส่วนบุคคล : การวางแผนเกษียณ, การออม และการลงทุน, การแก้ปัญหาหนี้สิน ฯลฯ

 10. เล่าเรียน ทำงานกันไป ชีวิต ได้อะไร
  :  บทนำ : ตั้งคำถาม ต่อการศึกษา การงาน และชีวิต
  :  อิทัปปัจยตา : Smile to the cloud in your tea 
  
  :  ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม
  :  เป้าหมายชีวิต : อัตถะ 3
  :  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)
  :  การตัดสินคุณค่าของคน - งาน - การเรียน

 11. ฉัน.. จึงมาหาความหมาย (ภาค 2) : ปัญญาของแผ่นดิน
  :  บทนำ : ตั้งคำถาม ต่อสังคม
  :  การพัฒนาที่ยั่งยืน : ภาวนา 4 - ธรรมานามัย

  :  ค่านิยมทางสังคมที่เป็นธรรม : เสรีนิยม vs สังคมนิยม
  :  การจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม : เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ - เศรษฐกิจพอเพียง
  :  อำนาจการปกครองที่เป็นธรรม : ธรรมาธิปไตย - ธรรมาภิบาล

 12. กระบี่อยู่ที่ใจ
  :  บทนำ : ตั้งคำถาม ต่อความสุข และความรักในหัวใจ
  :  แนวทางการพัฒนาจิตใจ
  :  การฝึกสติ
  :  การดัด-จริต
  :  ไหวพริบในการจัดการอารมณ์ เพื่อจัดการปัญหา
  :   การมองโลกในแง่ดี การมองโลกในแง่ร้าย และการมองโลกตามเป็นจริง

 13. การปกครองตนเอง : วินัย มารยาท บุคลิกภาพ
  :   การบริหารจัดการองค์กร เริ่มที่การบริหารปกครองใจตน
  :   วินัย : เรื่องใหญ่กว่าที่คิด
  :   ทฤษฎีนิสัย กับเทคนิคการสร้างวินัย 
  :   สมบัติของผู้ดี : มารยาทในสังคมสมัยใหม่ 
  :   การพัฒนาบุคลิกภาพ 
  :   ความปลอดภัยในการใช้ชีวิต และการทำงาน 

 14. การสื่อสาร เพื่อการสร้างสรรค์ พัฒนา เยียวยา ส่งเสริม ซ่อมสร้าง อย่างมีประสิทธิภาพ
  :  ธรรมะในการสื่อสาร
  :  ทักษะการสื่อสารในการทำงาน
  :  อุปสรรค ของการสื่อสารเพื่อการสร้างสรรค์
  :  การสื่อสารเพื่อการเยียวยา สร้างสรรค์ พัฒนา เยียวยา ฯ

The web page was designed with Mobirise templates