LIFE----L-I-N-E


เกมภาวนา ออนไลน์ 
เพื่อจำลอง การตัดสินใจ “เลือก” ทางเดิน
ในแต่ละก้าว บนเส้นทางชีวิต

สื่อการเรียนรู้ ชุดที่ 1 :  
การค้นหาศักยภาพ  เป้าหมาย และแนวทางการใช้ชีวิต

Mobirise

หลายครั้ง บางคน มีความสุขกับชีวิตที่ผ่านไปโดยง่าย เหมือนให้ชีวิตผ่านไปดุจสายน้ำ โดยปราศจากคำถามต่อเป้าหมายและคุณค่าที่แท้ของการมีชิวิต ในขณะที่บางช่วง บางชีวิต ก็ถูกใช้ไปเพียงเพื่อหาเลี้ยงชีวิตให้อยู่รอด โดยไม่มีโอกาสแม้แต่จะหยุดพักเพื่อค้นหาคำตอบว่าชีวิตที่เหน็ดเหนื่อยนั้นเพื่อสิ่งใด  (อ่านต่อ......)

Mobirise

การศึกษามีจุดมุ่งหมายอยู่ที่การสร้างคน ถ้าพูดในระดับมหาวิทยาลัย ก็คือการสร้างบัณฑิตนั่นเอง วิชาที่จัดการศึกษากันในระบบการศึกษาแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ วิชาชีพ และวิชาชีวิต  (อ่านต่อ....)Mobirise

การพัฒนาคนทั้งคน ก็คือการพัฒนาระบบองค์รวมแห่งการดำเนิน ชีวิตของคนให้เจริญงอกงามขึ้นอย่างประสานสัมพันธ์สอดคล้อง ส่งผลเกื้อกูลกันไปด้วยดีทั้งระบบ ซึ่งประกอบด้วยพัฒนาการ 4 ด้าน (ภาวนา 4) คือ กาย ศีล จิต ปัญญา  (อ่านต่อ....)


Mobirise

ไม่ว่าสังคมจะเรียกร้องให้บัณฑิตมีทักษะและความสามารถมากมายเพียงใด แต่ทักษะเบื้องต้นที่สำคัญคือการที่มนุษย์คนหนึ่งจะเข้าใจตนเอง ทั้งในสิ่งที่ตนรัก สิ่งที่ตนถนัด รวมไปถึงที่สิ่งตนยังไม่รู้และอยากเรียนรู้ การพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพจึงเกิดขึ้นจากความเข้าใจตนเองและความใฝ่รู้ภายในตน มิใช่การถูกบังคับ เรียกร้อง หรือสั่งการจากสิ่งใดภายนอก (อ่านต่อ....)

สื่อการเรียนรู้ ชุดที่ 2 :
บทบาทของชีวิตและการทำงาน ในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

Mobirise

มุมมองต่อสังคม ที่แท้จำเป็นต้องได้รับการฝึกฝน และพัฒนา เราถูกสอนกันผิดๆ ให้มองโลกทีละตอน ทีละส่วน ด้วยความเชี่ยวชาญชำนาญเฉพาะด้าน โดยไม่ตระหนักถึงความไม่สมบูรณ์ของมุมมองนั้น และเมื่อเราตัดความจริงออกเป็นชิ้น ๆ เราก็ไม่อาจมองเห็นความเป็นเหตุ เป็นผล ที่เกี่ยวพันกันของสรรพปรากฏการณ์    
 (อ่านต่อ...)Mobirise

การพัฒนาที่ยั่งยืน กำลังเป็นคำนิยมไม่เฉพาะเมืองไทยเท่านั้น แต่เป็นที่นิยมพูดกันทั่วโลก ที่จริงนั้น ไม่ใช่ว่า “ไม่นิยมเฉพาะเมืองไทยแต่นิยมไปทั่วโลก” แต่ควรจะพูดในทางกลับกันว่า “เพราะทั่วโลกเขานิยมพูดกัน เมืองไทยก็เลยนิยมตามไปด้วย”
ที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืน ก็เพราะว่าโลกนี้ประสบปัญหากับการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน ก็เลยต้องคิดแบบแผนการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นมา 
 (อ่านต่อ...)


Mobirise

ค่านิยมทางสังคม (Social value) คือความคิดของกลุ่มหรือสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม หรือถูกทำนองคลองธรรม สิ่งใดถูกสิ่งใดผิด สิ่งใดน่านิยมชมชอบ สิ่งใดน่ารังเกียจ .. ที่เป็นเอกภาพซึ่งคนทั่วไปยึดถือร่วมกัน ส่งผลชี้นำทิศทางความคิดและพฤติกรรมของคนในสังคม หรืออย่างน้อยก็คนส่วนใหญ่ในสังคม ให้มีเจตน์จำนงในการกระทำไปในทางใดทางหนึ่ง ค่านิยมเหล่านี้ อาจเกิดจากความเชื่อทางศาสนา การเมือง หรือปัจจัยอื่นๆ และค่านิยมเหล่านี้ ก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ค่านิยมบางอย่าง อาจถูกพิสูจน์ว่าผิด หรือปรากฏผลในระยะยาวให้ประจักษ์ในทางเสียหาย หรือถูกทดแทนด้วยค่านิยมอย่างใหม่ที่เชื่อว่าดีกว่า ก็ได้   
 (อ่านต่อ...)

Mobirise

ทรัพยากรของโลกนั้นไม่ได้มีอยู่อย่างเอนกอนันต์เช่นที่บรรพชนของคนอเมริกันเข้าใจกันแต่ก่อน วิชาการจัดสรรและจัดการทรัพยากรจึงเกิดมีความสำคัญขึ้น เพื่อจัดวางระบบเศรษฐกิจให้แก่มนุษย์ทั้งในระดับบัจเจก (Micro Economics) และระดับสังคม (Macro Economics) แต่กระบวนการจัดการทางเศรษฐกิจนี้ก็ ไม่ควร/ไม่สามารถ ที่จะให้เป็นไปเพียงเป้าหมายเพื่อการสนองความต้องการ ความปรารถนาของบุคคล หรือกลุ่มคน ที่มีความต้องการไม่สิ้นสุด โดยไม่คำนึกถึงผลกระทบเชื่อมโยงกับระบบความสัมพันธ์อื่นๆ เช่น สภาพแวดล้อม สังคม เทคโนโลยี รวมทั้งความเป็นมนุษย์  
 (อ่านต่อ...)

Mobirise

การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น นอกจากจะพัฒนาที่ตัวบุคคล, สัมพันธภาพระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรแล้ว สัมพันธภาพระหว่างคนกับคน หรือการสร้างระบบสังคม ก็จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อกันทั้งระบบ และสอดคล้องกับความเป็นจริง

ถ้ามองเริ่มจากการจัดระบบสังคมเพื่อการจัดสรรทรัพยากร หรือการเข้าถึงปัจจัยในการดำรงชีวิต ก็หมายถึงการวางระบบการงานอาชีพให้แก่คนในสังคม ซึ่งในความเป็นจริง คนที่จะเมาสู่ระบบของการทำงานอาชีพนี้ ก็มีความต้องการอยู่ 2 ประเภท นั่นเอง คือ ตัณหา และฉันทะ แต่มีบางอย่างมาก บางอย่างน้อย ไม่เท่ากัน
   (อ่านต่อ...)

***** Editor's choice
Recommended Movie | You should see in your Lifetime.

Mobirise

มหา'ลัย เหมืองแร่   

(2005 ‧ Drama/Adventure ‧ 1h 51m)
นิสิตชั้นปีที่สองจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถูกรีไทร์ออกจากมหาวิทยาลัย เขาเดินทางไปภาคใต้ อาศัยรถขนหมูจากภูเก็ต มุ่งหน้าไปทำงานที่เหมืองกระโสม ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา หลังจากได้พบและสัมภาษณ์งานกับ นายฝรั่ง (Anthony Howard Gould) เขาได้ฝึกงาน ติดตามนายฝรั่ง และทำงานใช้แรงงานแทนคนงานของเรือขุดสายแร่ดีบุก ณ ที่นี้ จากชีวิตนักศึกษาชั้นปี 2 จากมหาวิทยาลัยดัง ชีวิตปี 1 ใน มหา'ลัย เหมืองแร่ ได้เริ่มขึ้นแล้ว...
(Movie Trailer)    (คลิปรีวิว แนะนำหนัง)    (คลิปสรุปเนื้อหา - สปอย!!)

Mobirise

The Matrix   

(1999 ‧ Sci-fi/Action ‧ 2h 30m)
Thomas Anderson, a computer programmer, is led to fight an underground war against powerful computers who have constructed his entire reality with a system called the Matrix.

ภาพยนตร์นำเสนอโลก "เมทริกซ์" ซึ่งเป็นโลกจำลองที่เหล่าเครื่องจักรสร้างขึ้นเพื่อควบคุมมนุษย์ เดอะ เมทริกซ์ยังอ้างถึงแนวคิดทางศาสนาและปรัชญาจำนวนมาก รวมไปถึงวัฒนธรรมแฮกเกอร์ มีกลิ่นอายของโลกตะวันออกโดยเฉพาะญี่ปุ่น

(Movie Trailer)    (สรุปเนื้อหา ภาค 1 - 3 - สปอย!!)  

Mobirise

Kung Fu Panda     

Kung Fu Panda (2008 ‧ Animation/Comedy ‧ 1h 35m)
Kung Fu Panda 2 (2011 ‧ Animation/Family ‧ 1h 32m)
Kung Fu Panda 3 (2016 ‧ Animation/Family ‧ 1h 35m)
โป-หมีแพนด้าตัวใหญ่ยักษ์ อ้วนกลม จอมซุ่มซ่าม เป็นแฟนพันธุ์แท้กังฟู ซึ่งไม่ได้มีประโยชน์เลยซักกะติ๊ดในการทำงานในร้านบะหมี่ของครอบครัว เมื่อโชคชะตาบันดาลให้เขากลายเป็นผู้ถูกเลือกตามคำพยากรณ์โบราณแบบส้มหล่น ความฝันของ โป จึงกลายเป็นจริง และเขาก็ได้ก้าวเข้าสู่โลกชาวยุทธเพื่อศึกษากังฟู เคียงบ่าเคียงไหล่เจ้าตำนานผู้พิชิตทั้งห้าที่เขาชื่นชม.. (อ่านต่อ) (Trailer Kung fu panda 1 | 2 | 3 ) (คลิปสรุปเนื้อหา - สปอย!!)

Created with Mobirise themes