ชีวิต และ ความตาย

303  Life and death studies

การทำความเข้าใจชีวิต เพื่อการใช้ชีวิตอย่างสมคุณค่า และเอื้อโอกาสให้สามารถดูแล เยียวยา เพื่อนมนุษย์ที่ประสบความทุกข์ แม้ในวาระสุดท้ายของชีวิต

Mobirise

จำนวนบทเรียน        :  9 บทเรียนต่อเนื่อง (9+ สัปดาห์)
เวลาเฉลี่ยต่อบท      :  5 ชั่วโมง (ต่อ 1-2 สัปดาห์)
ระดับความยากง่าย :  ปานกลาง - ลุ่มลึก
เหมาะกับ                 :  ผู้มีความตายเป็นเบื้องหน้า

 1. การเรียนรู้ชีวิต :  ศรัทธา vs ปัญญา
  ใจความพุทธธรรม บทที่  12 - 13
  จำนวนสื่อการเรียนรู้    :   5
  ระยะเวลา                     :   5  ชั่วโมง   (ต่อ 1-2 สัปดาห์)
  ตัวอย่างเนื้อหา            
  :   ความเชื่อ กับความรู้ต่างกันอย่างไร
  :   การนับถือพระรัตนตรัย ทำให้พ้นทุกข์ได้อย่างไร
  :   มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ จริงหรือ 

 2. ชีวิตในพุทธทัศน์ : ชีวิตคืออะไร เป็นอย่างไร
  ใจความพุทธธรรม บทที่   1 - 3
  จำนวนสื่อการเรียนรู้     :   5
  ระยะเวลา                      :   5  ชั่วโมง   (ต่อ 1-2 สัปดาห์)
  ตัวอย่างเนื้อหา            
  :   ทุกขเวทนา ทุกขลักษณะ ทุกขอริยสัจ ต่างกันไหม ?
  :   การเช้าใจไตรลักษณ์​ ส่งผลต่อการใช้ชีวิตอย่างไร ?
  :   ชีวิตเป็นทุกข์ จริงหรือ ?

 3. ชีวิตในพุทธทัศน์  : อริยสัจ ๔ - ไตรสิกขา
  ใจความพุทธธรรม บทที่  17, 11-13
  จำนวนสื่อการเรียนรู้      : 6
  ระยะเวลา                       : 6 ชั่วโมง   (ต่อ 1-2 สัปดาห์)
  ตัวอย่างเนื้อหา              
  - อริยสัจ ๔ : กิจต่ออริยสัจ, TIR
  - อริยมรรคมีองค์ ๘ : ไตรสิกขา, ภาวนา ๔
  - บุพภาคแห่งการศึกษา: กัลยาณมิตร, โยนิโสมนสิการ 

 4. เป้าหมายชีวิต และการเวียนวายตายเกิด
  ใจความพุทธธรรม บทที่ 6 - 10, 22 - 23
  จำนวนสื่อการเรียนรู้        : 6
  ระยะเวลา                         : 6 ชั่วโมง (ต่อ 1-2 สัปดาห์)
  ตัวอย่างเนื้อหา              
  - ภพภูมิ ๓๑ 
  - สังสารวัฏฏ์ : การเวียนว่ายตายเกิด
  - คุณค่าของหลักกรรม และการเวียนว่ายตายเกิด เชิงจริยธรรมและการเยียวยา 

 5. หลักกรรม
  ใจความพุทธธรรม บทที่   4, 5, 20
  จำนวนสื่อการเรียนรู้      :  4
  ระยะเวลา                       :  4 ชั่วโมง (ต่อ 1-2 สัปดาห์)
  ตัวอย่างเนื้อหา              
  - ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกรรม
  - การให้ผลของกรรม
  - กรรม ๑๒
  - เกณฑ์ตัดสิน ความดี-ความชั่ว 

 6. การตาย และการเตรียมตัวตาย
  จำนวนสื่อการเรียนรู้       :  4
  ระยะเวลา                        :  5 ชั่วโมง (ต่อ 1-2 สัปดาห์)
  ตัวอย่างเนื้อหา              
  - ชีวิตใกล้ตาย และการตายที่ดี
  - มรณาสันนวิถี : การอธิบายจิตขณะตาย
  - ความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต
  - มรณสติ : ความหมาย, คุณค่า, วิธีปฏิบัติ, การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
  - ความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต 

 7. หลักการช่วยเหลือ ดูแล ผู้ใกล้ตาย  แบบองค์รวมเชิงพุทธ 
  จำนวนสื่อการเรียนรู้       :  4
  ระยะเวลา                        :  5 ชั่วโมง (ต่อ 1-2 สัปดาห์)
  ตัวอย่างเนื้อหา              
  - Holistic care: curative, palliative, bereavement
  - การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมเชิงพุทธ
  - บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วย
  - กรรมฐานสำหรับการดูแลผู้ป่วย
  - หลักการ - ข้อควรระวังในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
  - การดูแล ผู้ดูแลผู้ป่วย
  - งานดูแลจิตใจผู้ป่วยในสังคมไทย 

 8. หลักการช่วยเหลือ ดูแล ผู้สูญเสีย แบบองค์รวมเชิงพุทธ  
  จำนวนสื่อการเรียนรู้       :  5
  ระยะเวลา                        :  4 ชั่วโมง (ต่อ 1-2 สัปดาห์)
  ตัวอย่างเนื้อหา  
  - ความสำคัญของการเยียวยาผู้สูญเสีย
  - ความเศร้าโศก : ความทุกข์พื้นฐาน
  - หลักการ, หลักธรรม, กรรมฐาน ในการเยียวยา
  - ผู้สูญเสีย แบบองค์รวมเชิงพุทธ
  - แนวทางในเชิงปฏิบัติ กรณีศึกษา : ญาติผู้เสียชีวิต, สึนามิ, มหาอุทกภัย
  - ข้อควรระวังในการเยียวยาผู้สูญเสีย
  - งานเยียวยาผู้สูญเสียในสังคมไทย             

 9. บทที่ ๙ บทสรุป และภาพรวมของ “ชีวิต" 
  จำนวนสื่อการเรียนรู้ : 5
  ระยะเวลา : 4 ชั่วโมง (ต่อ 1-2 สัปดาห์)
  ตัวอย่างเนื้อหา  
  - ภาพรวม "ชีวิต"
  - แนวคิดในการวิจัย "ชีวิต และ ความตาย"
  - การพัฒนาที่ยั่งยืน : การสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมเชิงรุก, ระบบสุขภาพพอเพียง

Page was started with Mobirise