ตามรอย.. พุทธธรรม

Buddha Dhamma 101

กิจกรรมออนไลน์ ที่ชวนกันศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า (พุทธธรรม) ตามแนว ลำดับ หัวข้อ ของหนังสือพุทธธรรม
โดยมิได้ออกแบบหรือดำเนินกิจกรรมโดยผู้เขียนหนังสือพุทธธรรม
และไม่สามารถสื่อเนื้อหา/จุดประสงค์ ทั้งหมดได้ตรงและครบถ้วนตามหนังสือพุทธธรรม 

แต่ก็มุ่งให้เห็นภาพรวมของพุทธธรรม ตามแนวหนังสือพุทธธรรม เพื่อเข้าใจความหมาย และเป้าหมาย ของชีวิต
เพื่อการเดินทางของชีวิตที่ถูกตรง และมีความสุขอย่างยั่งยืน

Mobirise

จำนวนบทเรียน        :  10 บทเรียนต่อเนื่อง (10+ สัปดาห์)
เวลาเฉลี่ยต่อบท      :  5 ชั่วโมง (ต่อ 1-2 สัปดาห์)
ระดับความยากง่าย :  ปานกลาง - ลุ่มลึก
เหมาะกับ                 :  ผู้มีชีวิต

Mobirise
 1. การเรียนรู้ :  ศรัทธา สู่ ปัญญา
  ใจความพุทธธรรม บทที่  12 - 13
  จำนวนสื่อการเรียนรู้    :   5
  ระยะเวลา                     :   4  ชั่วโมง   (ต่อ 1-2 สัปดาห์)
  ตัวอย่างเนื้อหา            
  :   ความเชื่อ กับความรู้ต่างกันอย่างไร
  :   การนับถือพระรัตนตรัย ทำให้พ้นทุกข์ได้อย่างไร
  :   มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ จริงหรือ 

 2. ชีวิต คืออะไร :  ขันธ์ อายตนะ 
  ชีวิตเป็นอย่างไร :  ไตรลักษณ์

  ใจความพุทธธรรม บทที่   1 - 3
  จำนวนสื่อการเรียนรู้     :   5
  ระยะเวลา                      :   4  ชั่วโมง   (ต่อ 1-2 สัปดาห์)
  ตัวอย่างเนื้อหา            
  :   ทุกขเวทนา ทุกขลักษณะ ทุกขอริยสัจ ต่างกันไหม ?
  :   การเข้าใจไตรลักษณ์​ ส่งผลต่อการใช้ชีวิตอย่างไร ?
  :   การกำหนดรู้ รูป นาม ทำอย่างไร ?

 3. อริยสัจ :  สรุป "พุทธธรรม" ลงในอริยสัจ 
  ใจความพุทธธรรม บทที่  17
  จำนวนสื่อการเรียนรู้      : 6
  ระยะเวลา                       : 5 ชั่วโมง   (ต่อ 1-2 สัปดาห์)
  ตัวอย่างเนื้อหา              
  :  กิจที่พึงกระทำต่ออริยสัจแต่ละข้อ คืออะไร ?
  :  ความอยาก เป็นบาป ใช่หรือไม่ ?
  :  ฉันทะ เป็นปัจจัยสู่ความพ้นทุกข์ได้อย่างไร ?

 4.  ชีวิต เป็นไปอย่างไร : กรรม และปฏิจจสมุปบาท
  ใจความพุทธธรรม บทที่   4, 5, 20
  จำนวนสื่อการเรียนรู้      :  9
  ระยะเวลา                       :  6 ชั่วโมง (ต่อ 2-3 สัปดาห์)
  ตัวอย่างเนื้อหา              
  :  กรรมคืออะไร ให้ผลในระดับบุคคล และสังคมอย่างไร
 ?
  :   กรรมเก่ามีหรือไม่ ?  เกิดมาเพื่อใช้กรรมใช่ไหม ?
  :   สภาวะขณะที่เป็น กุศล-อกุศล เป็นอย่างไร ?

 5. ชีวิต ควรให้เป็นอย่างไร : เป้าหมายชีวิต 
  ใจความพุทธธรรม บทที่   6 - 10, 22 - 23
  จำนวนสื่อการเรียนรู้       :  6
  ระยะเวลา                        :  6 ชั่วโมง (ต่อ 1-2 สัปดาห์)
  ตัวอย่างเนื้อหา              
  :   ประโยชน์ที่ควรได้จากการเกิดเป็นมนุษย์มีอะไรบ้าง ?
  :   อยากนิพพาน เป็นตัณหาหรือไม่  ?
  :   ความสุขมีกี่แบบ  / ควรมีท่าทีต่อความสุขอย่างไร ?

 6. ชีวิต ควรเป็นอยู่อย่างไร : บุพภาคแห่งการศึกษา
  ใจความพุทธธรรม บทที่    11 - 13
  จำนวนสื่อการเรียนรู้       :  6
  ระยะเวลา                        :  4 ชั่วโมง (ต่อ 1-2 สัปดาห์)
  ตัวอย่างเนื้อหา              
  :  อะไรคือปัจจัยให้เกิด สัมมาทิฏฐิ ?
  :  มรรคมีองค์ ๘, ไตรสิกชา, ภาวนา ๔ สัมพันธ์กันอย่างไร ?
  :  ทางสายกลาง คือกลางอย่างไร สัมพัทธ์กับอะไร
 ?

 7. ชีวิต ควรเป็นอยู่อย่างไร : ศีล
  ใจความพุทธธรรม บทที่   15
  จำนวนสื่อการเรียนรู้       :  6
  ระยะเวลา                        :  5 ชั่วโมง (ต่อ 1-2 สัปดาห์)
  ตัวอย่างเนื้อหา              
  :  ธรรม กับ วินัย สัมพันธ์กันอย่างไร ?

  :  ฉันทะ สัมพันธ์กับพรหมวิหาร และสังคหวัตถุ อย่างไร
 ?
  :  เป้าหมายของการรักษาวินัย คือเพื่อตน หรือเพื่อสังคม
 ?
  :  การรักษาศีล เป็นปัจจัยสู่ความพ้นทุกข์ได้อย่างไร ?

 8. ชีวิต ควรเป็นอยู่อย่างไร : สมาธิ
  ใจความพุทธธรรม บทที่   16
  จำนวนสื่อการเรียนรู้       :  5
  ระยะเวลา                        :  6 ชั่วโมง (ต่อ 1-2 สัปดาห์)
  ตัวอย่างเนื้อหา              
  :  การปฏิบัติธรรม คือทำอะไร
 ?
  :  สติ สมาธิ ปัญญา ทำงานร่วมกันอย่างไร
  ?
  : สมถะ กับ วิปัสสนา ต่างกันอย่างไร
 การปฏิบัติ ต้องเริ่มต้นอย่างไร ?
  :  วิธีการเลือกกรรมฐานที่เหมาะ ทำอย่างไร ?
  :  อุเบกขา คืออะไร (บ้าง) สำคัญอย่างไร ในกรณีใด ?

 9. ชีวิต ควรเป็นอยู่อย่างไร : ปัญญา
  ใจความพุทธธรรม บทที่   14
  จำนวนสื่อการเรียนรู้       :  4
  ระยะเวลา                        :  4 ชั่วโมง (ต่อ 1-2 สัปดาห์)
  ตัวอย่างเนื้อหา              
  :  พระพุทธเจ้า ตรัสรู้อะไร ?
  :  สัมมาทิฏฐิ กับสัมมาสังกัปปะ สัมพันธ์กันอย่างไร
 ?
  :  อะไรเป็นปัจจัยให้เกิด โลกียสัมมาทิฏฐิ 
 และโลกุตตรสัมมาทิฏฐิ
 ?
  :  อะไรคืออารมณ์ของสมถะ และอะไรคืออารมณ์ของวิปัสสนา ?

 10. บทสรุป ภาพรวมของ "ชีวิต"
  ใจความพุทธธรรม          : ภาพรวมมัชเฌนธรรมเทศนา, ภาพรวมมัชฌิมาปฏิปทา
  จำนวนสื่อการเรียนรู้       :  3
  ระยะเวลา                        :  3 ชั่วโมง (ต่อ 1-2 สัปดาห์)
  ตัวอย่างเนื้อหา              
  :  พระพุทธเจ้า ตรัสรู้อะไร ?
  :  เราควรใช้ชีวิตอย่างไร เพื่ออะไร ?
  :  เราจะลงมือทำเมื่อใด ?

This page was made with Mobirise