ตามรอย.. พุทธธรรม

แนะนำ "ตามรอย.. พุทธธรรม"

กิจกรรมออนไลน์ ที่ชวนกันศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า (พุทธธรรม)  ตามแนว ลำดับ หัวข้อ ของหนังสือพุทธธรรม
โดยมิได้ออกแบบหรือดำเนินกิจกรรมโดยผู้เขียนหนังสือพุทธธรรม
และไม่สามารถสื่อเนื้อหา/จุดประสงค์ ทั้งหมดได้ตรงและครบถ้วนตามหนังสือพุทธธรรม 

 แต่ก็มุ่งให้เห็นภาพรวมของพุทธธรรม ตามแนวหนังสือพุทธธรรม เพื่อเข้าใจความหมาย และเป้าหมายของชีวิต
เพื่อการเดินทางของชีวิตที่ถูกตรง และมีความสุขอย่างยั่งยืน

ใจความพุทธธรรม บทที่  
:  1 - 23

จำนวนสื่อการเรียนรู้ ในแต่ละบทเรียน      
: 4 - 6  สื่อ/กิจกรรม

ระยะเวลา ในการศึกษาด้วยตนเอง
:  3 - 6  ชั่วโมง (ภายใน 1-2 สัปดาห์) / บทเรียน

ตัวอย่างเนื้อหา  
:  ชีวิต คืออะไร
:  ชีวิต เป็นอย่างไร
:  ชีวิต เป็นไปอย่างไร
:  ชีวิต ควรให้เป็นอย่างไร 
:  ชีวิต ควรเป็นอยู่อย่างไร


... ผู้เขียนจัดทำหนังสือนี้อย่างเป็นนักศึกษาผู้หนึ่ง ทำหน้าที่เป็นผู้ไปสืบค้นรวบรวมเอาเนื้อหาทั้งหลายของพุทธธรรมมาส่งวางให้แก่ผู้อ่าน ...

... พึงประกาศให้ทราบความมุ่งหวังไว้

ผู้เขียนนำเอาตัวพุทธธรรมมาแสดงแก่ผู้อ่านได้สำเร็จ ก็เหมือนกับได้พาผู้อ่านเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาเองแล้ว ผู้อ่านก็ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้เขียนอีกต่อไป พึงตั้งใจสดับ และพิจารณาพุทธธรรมที่แสดงจากพระโอษฐ์ของพระบรมศาสดาโดยตรง...

(บันทึกของผู้เขียน หนังสือพุทธธรรมฉบับปรับขยาย พิมพ์ครั้งที่ 41 หน้า 1145)

ตัวอย่าง สื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ในแต่ละบทเรียน

Mobirise

หนังสือพุทธธรรม เป็นธรรมนิพนธ์ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ที่นำเสนอเนื้อหาพุทธธรรมจากพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพุทธศาสนาเพื่ออธิบายคำถามเกี่ยวกับชีวิตอย่างเป็นระบบ

ในหลักสูตร "ตามรอย...พุทธธรรม" นี้ ได้คัดเลือกเนื้อหาบางส่วนมาเป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับแต่ละบทเรียน ผู้ศึกษาสามารถทำความเข้าใจไปตามลำดับบทเรียน และศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง โดยอ่านหนังสือพุทธธรรมผ่านระบบออนไลน์ หรือฟังเสียงอ่านหนังสือ และหากต้องการศึกษาจากตัวเล่มหนังสือ พึงดูจากหัวข้อเป็นหลัก เพราะเลขหน้าอาจแตกต่างกัน

Mobirise

นอกจากหนังสือพุทธธรรมแล้ว ธรรมนิพนธ์เล่มอื่นๆ ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ก็มีความน่าสนใจ และมีส่วนช่วยให้เกิดความเข้าใจเฉพาะเรื่อง ได้ง่าย และสะดวก  ผู้ศึกษาสามารถอ่านจากไฟล์ pdf ตามเลขหน้าที่แนะนำไว้ในแต่ละบทเรียน และในบางกรณีที่มีข้อมูลหนังสือในรูปแบบตัวอักษร (Text) บนระบบฐานข้อมูล www.payutto.net ก็จะนำมาแสดงไว้ด้วย เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นในการเปิดอ่านบนอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน

Mobirise

ธรรมนิพนธ์บางเล่มของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) เล่มใดที่มีเสียงอ่าน ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาได้จัดทำถวายวัดไว้แล้ว ก็จะนำมาแสดงไว้เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถเลือกวิธีการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสม

Mobirise

ฟัง ธรรมบรรยาย 

ผู้ศึกษาสามารถฟังธรรมบรรยายของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) โดยคลิกเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของวัดญาณเวศกวัน และในบางกรณีอาจแสดงไฟล์จาก Youtube P. A. Payutto Bhikkhu ด้วยเพื่อเป็นทางเลือกในการรับฟัง (หากฟังผ่านระบบของวัด ให้กดปุ่ม play หรือเครื่องหมายกล่องสีเหลือง - แล้วแต่กรณี - หากพบว่าบาง track ที่ไม่สามารถเปิดฟังได้ ให้กด Refresh)

Mobirise

ศึกษาจากการบรรยายธรรม 

ผู้ศึกษาสามารถเรียนรู้จากคลิปบันทึกการบรรยายธรรมของคณะพระวิทยากร ที่ได้นำเอาเนื้อหาในหนังสือพุทธธรรมมาอธิบาย เทียบเคียงกับตัวอย่างในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ หวังว่า ผู้ศึกษาจะได้อาศัยสื่อนี้เป็นเครื่องช่วยให้ทำความเข้าใจได้สะดวกขึ้น แต่ก็พึงเทียบเคียง สอบเทียบกับเนื้อความในหนังสือพุทธธรรมเป็นหลักในการศึกษาอยู่เสมอ

Mobirise

ฝึกเจริญสติ โดยฟังธรรมบรรยายประกอบ

หลักสูตรนี้ได้นำเสนอธรรมบรรยายที่สอดคล้องกับเนื้อหาบทเรียน เพื่อเอื้อให้ผู้ศึกษาได้ฝึกปฏิบัติกรรมฐานได้ง่าย โดยฟังธรรมบรรยายของครูบาอาจารย์ เช่น พระภาวนาเขมคุณ (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรํสี) ประกอบไปกับการฝึกกรรมฐาน  และหลังจากนั้น ผู้ศึกษาก็สามารถฝึกปฏิบัติต่อเนื่องเพิ่มเติม โดยไม่ต้องฟังธรรมบรรยายประกอบก็ได้

Mobirise

แบบฝึกหัด หรือการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

หลักสูตรนี้ชวนให้ผู้ศึกษาได้ทดลองทำกิจกรรมหรือแบบฝึกหัดเล็กๆ น้อยๆ ด้วยตนเอง ในชีวิตประจำวันเพื่อให้การเรียนรู้ไม่ถูกจำกัดเพียงการคิด ใคร่ครวญ  แต่เอื้อโอกาสให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

Mobirise

กิจกรรมสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม (optional)

เป็นการนำเสนอแหล่งข้อมูลทางเลือกสำหรับผู้เรียนที่สนใจจะศึกษาเพิ่มเติม เช่น การอ่านหนังสือพุทธธรรม เพิ่มเติมจากเนื้อหาที่คัดย่อมาแสดงไว้ในแต่ละบทเรียน  โดยผู้เรียนจะศึกษาไปตามลำดับเนื้อหาแต่ละบท หรือจะย้อนกลับมาศึกษาเพิ่มเติมหลังจากศึกษาบทเรียนทั้งหมดครบแล้วก็ได้
-  Podcast ตามรอย.. พุทธธรรม : youtube | soundcloud
-  Podcast ยืน นั่ง ฟัง เดิน เจริญสติ : youtube | soundcloud

กิจกรรมการเรียนรู้

Mobirise

Online workshop

กิจกรรมประกอบการเรียนรู้ ผ่านช่องทางออนไลน์  โดยอาจมีการกำหนดนัดหมายเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในหลักสูตร "ตามรอย...พุทธธรรม" 

Mobirise

Training program

กิจกรรมประกอบการเรียนรู้ ที่วัดญาณเวศกวัน ตามวันเวลาที่กำหนดเป็นครั้งๆ ไป สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในหลักสูตร "ตามรอย...พุทธธรรม"

Mobirise

การเรียนรู้เชิงลึก (optional)

แหล่งข้อมูลในการค้นคว้าเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาในรายละเอียด เช่น
- การบรรยายในชุด "ธรรมะจากหนังสือพุทธธรรม" โดย พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร) ณ บ้านจิตสบาย
- หนังสือ เรื่อง "โครงสร้างและสาระสำคัญของพระไตรปิฏก"
- ธรรมบรรยาย เรื่อง "รู้จักบ้านของตัวเองไว้ - พระไตรปิฎก"

แบบฝึกหัด หลังจากศึกษาบทเรียนแต่ละบท

1

คำถาม พื้นฐาน

คำถามสรุปใจความ และความเข้าใจในเนื้อหา
ของแต่ละบทเรียน

2

คำถาม ประยุกต์

คำถามเกี่ยวกับการคิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

3

แบบฝึกหัด ชวนสังเกต

คำถามเอื้อให้เกิดการสังเกตภายใน และนำไปสู่การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

ส่งแบบฝึกหัด  (optional)

หากผู้เรียนที่ลงทะเบียนในหลักสูตร "ตามรอย.. พุทธธรรม"
ต้องการจะส่งแบบฝึกหัด หรือหารือ กับคณะพระวิทยากร
สามารถกรอกข้อความต่อไปนี้ ให้ครบถ้วน แล้วกด "ส่งคำตอบ"

หากผู้เรียนที่ลงทะเบียนในหลักสูตร "ตามรอย.. พุทธธรรม ออนไลน์"
ต้องการจะส่งแบบฝึกหัด หรือหารือ กับคณะพระวิทยากร ในเนื้อหาของสัปดาห์ที่กำหนด
สามารถกดปุ่ม "ส่งแบบฝึกหัด ประจำสัปดาห์"  เพื่อกรอกข้อมูลผ่านระบบ Google form

Made with Mobirise