ตามรอย.. พุทธธรรม

บทที่ 1

   การเรียนรู้ :  ศรัทธา สู่ ปัญญา

ใจความพุทธธรรม บทที่  
: 12 - 13

จำนวนสื่อการเรียนรู้ ด้วยตนเอง      
:  5  สื่อ/กิจกรรม

ระยะเวลา          
:  4 ชั่วโมง (ต่อ 1-2 สัปดาห์) 

ตัวอย่างเนื้อหา  
: ความเชื่อ กับความรู้ ต่างกันอย่างไร ?
: การนับถือพระรัตนตรัย ทำให้พ้นทุกข์ได้อย่างไร ?
: มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ จริงหรือ ?


ศรัทธาเป็นเพียงขั้นหนึ่งในกระบวนการพัฒนาปัญญา และกล่าวได้ว่าเป็นขั้นต้นที่สุด

ศรัทธาที่ประสงค์ ต้องเป็นความเชื่อความซาบซึ้งที่เนื่องด้วยเหตุผล คือมีปัญญารองรับ 
และเป็นทางสืบทอดส่งต่อแก่ปัญญาได้ มิใช่เพียงความรู้สึกมอบตัวมอบความไว้วางใจให้สิ้นเชิง 
โดยไม่ต้องถามหาเหตุผล อันเป็นลักษณะทางฝ่ายอาเวค (emotion) ด้านเดียว

(พุทธธรรมออนไลน์ หน้า 622)

สื่อการเรียนรู้

Mobirise

ความหมาย คุณลักษณะ และเป้าหมายของ ศรัทธา


Mobirise

ศึกษาจากการบรรยายเรื่อง  "ศรัทธา ในกระบวนการเรียนรู้" 
- แบบละเอียด 80 นาที
- แบบย่อ 53 นาที 

60-90 นาที

มีกัลยาณมิตร > สดับธรรม > (ศรัทธา) > โยนิโสมนสิการ > ปฏิบัติธรรมถูกหลัก
(คลิกเพื่อดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย ชุดที่ 1)

Mobirise

"... นี่คือหลักพระรัตนตรัยที่กว้างใหญ่ครอบคลุมพระพุทธศาสนาทั้งหมด ในหลักพระรัตนตรัยนี่แหละเราจะรู้ไตรลักษณ์ของธรรมชาติ และปฏิบัติไตรสิกขาซึ่งเป็นหัวข้อใหญ่อีกสองไตรต่อไป ..."

Mobirise

"...สำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้นับถือทฤษฎี ลัทธิ หรือคำสอนอันใดอันหนึ่งอยู่แล้ว หรือยังไม่นับถือก็ตาม
มีหลักการตั้งทัศนคติที่ประกอบด้วยเหตุผล ตามแนวกาลามสูตร..."

Mobirise

ฝึกปฏิบัติ  "ทำวัตรเช้า โดยรู้ความหมาย แล้วนำมาพิจารณาในชีวิตประจำวัน"

30 นาที

- สวดมนต์ ทำวัตรเช้า แปล   (คลิกดูบทสวด พร้อมคลิปเสียง)
- สวดสาธยายเขมาเขมสรณทีปิกคาถา      (คลิกดูบทสวด พร้อมคลิปเสียง)


กิจกรรมการเรียนรู้

Mobirise

Online workshop

-  ต้นไม้พุทธธรรม

Mobirise

การเรียนรู้เชิงลึก (optional)

- เขมาเขมสรณคมนปริทีปิกคาถา (บทสวดมนต์แปล พร้อมคลิปเสียง / พระไตรปิฎกไทย / พระไตรปิฎกบาลี)
- จูฬหัตถิปโทปมสูตร  ว่าด้วยลักษณะการเลื่อมใสพระพุทธศาสนา  (พระไตรปิฎกไทย / พระไตรปิฎกบาลี)  (คลิกดูเอกสารสรุปความ)

- กาลามสูตร / เกสปุตตสูตร (พจนานุกรมประมวลธรรม / พระไตรปิฎกไทย / พระไตรปิฎกบาลี)
- การแปลบาลีในกาลามสูตร (บันทึกพิเศษท้ายบท (บันทึกที่ 2) หนังสือพุทธธรรม บทที่ 12)

- podcast ตามรอยพุทธรรม : youtube | soundcloud

แบบฝึกหัด

1

คำถาม พื้นฐาน

1.1  พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ คืออะไร
1.2  ความรู้ กับความเชื่อ ต่างกันอย่างไร
1.3  ศรัทธาที่ดี และไม่ดี ต่างกันอย่างไร

2

คำถาม ประยุกต์

2.1  การนับถือพระรัตนตรัยเป็นปัจจัย
       สู่ความพ้นทุกข์ได้อย่างไร
2.2  มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ ใช่หรือไม่
2.3  แข่งบุญ แข่งวาสนา แข่งกันไม่ได้
        จริงหรือไม่

3

แบบฝึกหัด ชวนสังเกต

3.1  ในสถานการณ์ใดบ้าง ในชีวิตจริง
        ที่ได้ระลึกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ
3.2  ความรู้และความเชื่อ ส่งผลกับท่าที
        ต่อสิ่งต่างๆ อย่างไรบ้าง

หากผู้เรียนที่ลงทะเบียนในหลักสูตร "ตามรอย.. พุทธธรรม ออนไลน์"
ต้องการจะส่งแบบฝึกหัด หรือหารือ กับคณะพระวิทยากร ในเนื้อหาของสัปดาห์ที่กำหนด
สามารถกดปุ่ม "ส่งแบบฝึกหัด ประจำสัปดาห์"  เพื่อกรอกข้อมูลผ่านระบบ Google form

Design your own website - Find out