ตามรอย.. พุทธธรรม

บทที่ 5

ชีวิต ควรให้เป็นอย่างไร : เป้าหมายชีวิต 

ใจความพุทธธรรม บทที่ 5
:  6 - 10, 1822 - 23

จำนวนสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
:  6  สื่อ/กิจกรรม

ระยะเวลา
:  6  ชั่วโมง  (ต่อ 1-2 สัปดาห์)

ตัวอย่างเนื้อหา              
: ประโยชน์ที่ควรได้จากการเกิดเป็นมนุษย์มีอะไรบ้าง ?
: อยากนิพพาน เป็นตัณหาหรือไม่ ?
: ความสุขมีกี่แบบ / ควรมีท่าทีต่อความสุขอย่างไร ?


ความสุขเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นยิ่งในทางจริยธรรม และพระพุทธศาสนาก็สนับสนุนให้ปฏิบัติเพื่อเข้าถึงภาวะที่จะเสวยความสุขได้ในระดับต่างๆ มากมายหลายระดับ โดยเฉพาะเน้นให้พยายามบรรลุความสุขประณีตด้านใน ที่ไม่ต้องอิงอาศัย ซึ่งมีประโยชน์ในทางจริยธรรมมาก (กามสุขไม่จำเป็นต้องสนับสนุน เพราะคนคอยแต่จะหมกมุ่นกันเกินพออยู่แล้ว) แต่กระนั้นก็ไม่สนับสนุนให้ติดพันในความสุขชนิดใดๆ เลย

ยิ่งกว่านั้น พุทธศาสนาสนใจการสร้างความพร้อมที่จะมีความสุข หรือการทำตนให้พร้อมที่จะมีความสุข มากยิ่งกว่าการสร้างภาวะแห่งการเสวยสุขต่างระดับต่างประเภทนั้นเสียอีก

ภาวะพร้อมที่จะมีความสุขนี้ เมื่อบรรลุถึงแล้ว ผู้บรรลุสามารถเลือกเสวยความสุขระดับต่างๆ ที่ตนเองสร้างไว้ก่อนแล้วได้ตามที่พอใจ

อนึ่ง ภาวะพร้อมที่จะเสวยสุขนี้ เป็นความสุขเองด้วยในตัว และเป็นความสุขที่เหนือกว่าสุขอื่นทั้งหมด ทั้งนี้ เพราะมันไม่มีสิ่งที่เป็นเชื้อมูลของความทุกข์เหลือติดอยู่เลย และเพราะการที่ไม่มีเชื้อทุกข์เหลืออยู่นี้เอง จึงกลับทำให้ผู้บรรลุ สามารถเสวยความสุขอย่างอื่นได้อย่างดีโดยสมบูรณ์ คือทำให้ความสุขเหล่านั้นไม่เป็นทางก่อโทษก่อทุกข์แก่ผู้เสวยมันหรือผู้ใดอื่นได้อีก

ภาวะพร้อมที่จะเสวยสุข ซึ่งเป็นความสุขด้วยในตัวของมันเองนี้ คือลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งของนิพพาน

(พุทธธรรมออนไลน์ หน้า 507)

สื่อการเรียนรู้

Mobirise

- ทำงานเพื่ออะไร?
- ทำงานอย่างไร จึงจะได้ความสุข
- ชีวิต งาน และธรรม: ความประสานสู่เอกภาพ
- ชีวิต งาน และธรรม: อิสรภาพภายในเอกภาพ

Mobirise

- อย่ามองข้ามความสำคัญของวัตถุ
- ถึงจะได้ประโยชน์แท้ แต่ก็ยังไม่สมบูรณ์
- ความสุขจะเพิ่มทวี ถ้าพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ
- การพัฒนาแบบยั่งยืน มาด้วยกันกับความสุขแบบยั่งยืน

Mobirise

ชีวิตและคุณธรรมพื้นฐานของอารยชน
คุณสมบัติของบุคคลโสดาบัน
ก. คุณสมบัติฝ่ายมี
ข. คุณสมบัติฝ่ายหมด หรือฝ่ายละ  

Mobirise

ศึกษาจากการบรรยายเรื่อง "เป้าหมายชีวิต : ความดับทุกข์"  [VDO | youtube | soundcloud]

27 นาที

- ทบทวน เป้าหมายในการปฏิบัติ : การพัฒนาความสุข
- การเป็นอิสระจากกิเลส ทำให้ทำประโยชน์แก่ตน และโลกได้เต็มที่
- การพัฒนาการมองเห็นแก่ประโยชน์ของตัว
- นิพพานชิมลอง การดับทุกข์ชั่วขณะ ในชีวิตประจำวัน
- การฝึกเจริญสติ เห็นความจริงของชีวิต จึงดับกิเลสได้สิ้นเชิง
(คลิกเพื่อดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย ชุดที่ 5)Mobirise

ศึกษาจากการบรรยายเรื่อง "เป้าหมายชีวิต : ความสุข" 

139 นาที

ช่วงที่ 1  เป้าหมายชีวิต กับการพัฒนาความสุข [VDO | youtube | soundcloud]  (20 นาที)  
ช่วงที่ 2  ความสุขมีหลายหลาย พัฒนาไปตามลำดับ [VDO | youtube | soundcloud]  (40 นาที)    
ช่วงที่ 3  ข้อดี ข้อเสีย และท่าที ต่อกามสุข [VDO]  (38 นาที)
ช่วงที่ 4  พัฒนาจากผู้เสพกามชั้นทรามใน "สงครามกาม"  สู่ผู้บริโภคกามชั้นดี จนถึงขั้นที่มีสุขภาวะสมบูรณ์ [VDO]  (41 นาที)

Mobirise

ฝึกเจริญสติ ประกอบการฟังธรรมบรรยาย

48 นาที

Mobirise

อ่าน/ฟัง หนังสือพุทธธรรม บทที่ 22 - 23   (optional)

ตัวอย่างหัวข้อที่น่าศึกษาเพิ่มเติม....
- ถึงจะยังบริโภคกามสุข ก็ต้องมีปัญญารักษาอิสรภาพไว้ รู้หนทางปลอดภัยจากกามทุกข์  (อ่านพุทธธรรมออนไลน์ / ฟังเสียงอ่านหนังสือพุทธธรรม)
- บริโภคกามสุขอย่างอิสรชน รู้จักจัดรู้จักใช้ขยายประโยชน์สุข ก็เป็นผู้ประเสริฐ ... (อ่านพุทธธรรมออนไลน์ / ฟังเสียงอ่านหนังสือพุทธธรรม)
- มองความสุขเชิงปฏิบัติ วัดจากการพัฒนาของชาวบ้านขึ้นไป  (อ่านพุทธธรรมออนไลน์ / ฟังเสียงอ่านหนังสือพุทธธรรม)
- จะพัฒนาความสุข ต้องพัฒนาความต้องการต่อเพื่อนมนุษย์ด้วย  (อ่านพุทธธรรมออนไลน์ / ฟังเสียงอ่านหนังสือพุทธธรรม)
- สุขเพราะได้เกาที่คัน กับสุขเพราะไม่มีที่คันจะต้องเกา  (อ่านพุทธธรรมออนไลน์ / ฟังเสียงอ่านหนังสือพุทธธรรม)
- เมื่อสุขของบุคคล คือสุขเพื่อมวลชนทั้งโลก   (อ่านพุทธธรรมออนไลน์ / ฟังเสียงอ่านหนังสือพุทธธรรม)

กิจกรรมการเรียนรู้

Mobirise

Online workshop

- กราฟชีวิต  (optional)
- เป้าหมายชีวิต  (optional)

Mobirise

การเรียนรู้เชิงลึก (optional)

- ปัญหาสำคัญเกี่ยวกับนิพพาน : นิพพาน กับอัตตา  (หนังสือพุทธธรรม บทที่ 10)
- หนังสือเรื่อง "นิพพาน-อนัตตา"  
- หนังสือเรื่อง "พระไทยใช่เขาใช่เรา? (นิพพาน-อนัตตา: ฉบับเพียงเพื่อไม่ประมาท)"
- การบรรยายชุด "ตามรอย..พุทธธรรม" เรื่อง เป้าหมายชีวิต   [youtube | soundcloud]

แบบฝึกหัด

1

คำถาม พื้นฐาน

1.1 ประโยชน์ที่ควรได้จากการเกิดเป็นมนุษย์มีอะไรบ้าง
1.2 ความสุขมีอะไรบ้าง / ควรมีท่าทีต่อความสุขอย่างไร
1.3 อริยบุคคลคือใครบ้าง มีคุณสมบัติอย่างไร

2

คำถาม ประยุกต์

2.1 สุข-ทุกข์ ดี-ชั่ว สัมพันธ์กันอย่างไร อะไรคือเป้าหมายที่แท้

2.2 อยากนิพพาน เป็นตัณหาหรือไม่ 

2.3 พระโพธิสัตว์ กับพระอริยบุคคล ต่างกันอย่างไร

3

แบบฝึกหัด ชวนสังเกต

3.1 เป้าหมายของชีวิตนี้คืออะไร
3.2 อยากนิพพานหรือไม่
3.3 นิพพานชิมลอง มีจริงหรือไม่ เป็นอย่างไร

3.4 เรามีความสุขในเพศ (เพศคฤหัสถ์ / เพศบรรพชิต) ที่เป็นอยู่หรือไม่ อย่างไร

หากผู้เรียนที่ลงทะเบียนในหลักสูตร "ตามรอย.. พุทธธรรม ออนไลน์"
ต้องการจะส่งแบบฝึกหัด หรือหารือ กับคณะพระวิทยากร  ในเนื้อหาของสัปดาห์ที่กำหนดไว้
สามารถกดปุ่ม "ส่งแบบฝึกหัด ประจำสัปดาห์"  เพื่อกรอกข้อมูลผ่านระบบ Google form

This site was made with Mobirise themes