ตามรอย.. พุทธธรรม

บทที่ 7

ชีวิต ควรเป็นอยู่อย่างไร : ศีล

ใจความพุทธธรรม บทที่                    
:  15

จำนวนสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง      
:  6  สื่อ/กิจกรรม

ระยะเวลา
 :  5 ชั่วโมง (ต่อ 1-2 สัปดาห์)

ตัวอย่างเนื้อหา              
: ธรรม กับ วินัย สัมพันธ์กันอย่างไร ?

: ฉันทะ สัมพันธ์กับพรหมวิหาร และสังคหวัตถุ อย่างไร
 ?
: เป้าหมายของการรักษาวินัย คือเพื่อตน หรือเพื่อสังคม
 ?
: การรักษาศีล เป็นปัจจัยสู่ความพ้นทุกข์ได้อย่างไร ?


ผู้ฝึกศึกษาพัฒนาในศีล จะต้องเข้าใจหลักการ สาระสำคัญ และที่สำคัญยิ่ง คือ วัตถุประสงค์ของศีลเหล่านั้น ทั้งในส่วนรายละเอียดที่ต่างกัน และส่วนรวมสูงสุดที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงจะชื่อว่ามีความเข้าใจถูกต้อง ไม่งมงาย ปฏิบัติธรรมไม่ผิดพลาด และได้ผลจริง  ...

(พุทธธรรมออนไลน์ หน้า 746)

สื่อการเรียนรู้

Mobirise

ตัวอย่างเนื้อหาในเล่ม  
     - ที่มาและความหมายของวินัย
     - วินัยเป็นการจัดสรรโอกาส
     - ความหมายของวินัย พัฒนาไปตามการพัฒนาของคน
     - วินัยในระบบการสร้างสรรค์อภิบาลโลก

Mobirise

อ่าน หนังสือ "บทนำสู่พุทธธรรมฯ" บทที่ 1 - 2  (หน้า 1 - 28)

28 หน้า

บทที่ 1  ธรรมชาติแวดล้อมล้วนรมณีย์
บทที่ 2  ทำบุญสร้างชุมชนให้อยู่กันดี


Mobirise

ศึกษาจากการบรรยายเรื่อง   "ศีลสิกขา"    

55 นาที

ช่วงที่ 1  ศีล  วินัย  นิสัย   (32 นาที)
ช่วงที่ 2  ปาริสุทธิศีล 4    (10 นาที)
ช่วงที่ 3  คุณค่าของศีลในระดับสังคม   (13 นาที)
(คลิกเพื่อดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย ชุดที่ 7)

Mobirise

"อริยวินัย" มิใช่หมายถึงวินัยของพระสงฆ์อย่างที่รวบรวมไว้ในพระวินัยปิฎก ไม่ใช่ประมวลบทบัญญัติ
และมีความหมายกว้างขวางออกไป สำหรับสังคมทั้งหมด (พึงเห็นความหมายที่กว้าง เช่น ระบบชีวิต-สังคม อย่างที่จัดในหลักทิศ 6 พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่า "ในอริยวินัย")

Mobirise

ศึกษาจากการบรรยายเรื่อง   "อริยวินัย"    (optional)

68 นาที
(optional)

ช่วงที่ 1  การจัดตั้งวางระบบสังคม กรณีศึกษา "เจ้าคณะตำบลกำมะลอ"  (25 นาที)
ช่วงที่ 2  แนะนำหนังสือ วินัยเรื่องใหญ่กว่าที่คิด, พิธีกรรม ใครว่าไม่สำคัญ, หลักสูตรอารยชน   (12 นาที)
ช่วงที่ 3  แนะนำ "อริยวินัย"    (5 นาที)
ช่วงที่ 4  แนะนำหนังสือ "...แนวพุทธ" ทั้งหลาย   (26 นาที)  

Mobirise

ปรับ จัด ระบบสังคม ตามหลักอริยวินัย

ชวนทบทวนวินัยการใช้ชีวิต และระบบสังคมรอบตัว แล้วปรับปรุง จัดสรรวางระบบการใช้เวลา, การเงิน, การใช้จ่ายทรัพยากรต่างๆ,  ระเบียบสังคม, การปกครอง, การสร้างสรรค์เทคโนโลยี ฯลฯ  ให้เอื้อต่อการพัฒนาชีวิตและสังคมตามหลักพุทธธรรม และอริยวินัย


Mobirise

ตัวอย่างหัวข้อที่น่าศึกษาเพิ่มเติม....
- ศีล ในความหมายที่เป็นหลักกลาง อันพึงถือเป็นหลักความประพฤติพื้นฐาน (อ่านพุทธธรรมออนไลน์ / ฟังเสียงอ่าน)
- หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสัมมาอาชีวะ    (อ่านพุทธธรรมออนไลน์ / ฟังเสียงอ่าน)
- สังฆะ คือชุมชนของบุคคลที่เป็นอิสระ ทั้งโดยชีวิตและด้วยจิตปัญญา   (อ่านพุทธธรรมออนไลน์ / ฟังเสียงอ่าน 1 | 2 | 3 )

กิจกรรมการเรียนรู้

Mobirise

การเรียนรู้เชิงลึก (optional)

- สิงคาลกสูตร    (หนังสือหลักสูตรอารยชน / พระไตรปิฎกไทย / พระไตรปิฎกบาลี)
- วิสุทธิมรรค ปริจเฉทที่ 1 -2
    - pdf ฉบับแปลโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์(อาจ อาสโภ) และคณะ จาก www.thepathofpurity.com
    - เสียงอ่านคัมภีร์วิสุทธิมรรค
    - เสียงอ่านหนังสือ "สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค" ของอาจารย์วศิน อินทสระ อ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์
- หลักสูตร "ตามรอย...อริยวินัย"
    - ตัวอย่างธรรมะว่าด้วยการจัดสรรทรัพย์ 
    - ตัวอย่างธรรมะว่าด้วยการจัดการทรัพยากร (เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ) 
    - ตัวอย่างธรรมะว่าด้วยการปกครองเบื้องต้น (นิติศาสต์แนวพุทธ, รัฐศาสตร์แนวพุทธ)
    - ตัวอย่างธรรมะว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน
- การบรรยายชุด "ตามรอย..พุทธธรรม" เรื่อง ศีลสิกขา  [youtube | soundcloud]

แบบฝึกหัด

1

คำถาม พื้นฐาน

1.1 ธรรม กับ วินัย สัมพันธ์กันอย่างไร
1.2 การอาบัติ กับการเกิดอกุศล สัมพันธ์กันอย่างไร

1.3 ฉันทะ สัมพันธ์กับพรหมวิหาร และสังคหวัตถุ อย่างไร 

2

คำถาม ประยุกต์

2.1 เป้าหมายของการรักษาวินัย คือไม่อาบัติ หรือไม่เกิดอกุศล
2.2 เป้าหมายของการรักษาวินัย คือเพื่อตน หรือเพื่อสังคม
2.3 การรักษาศีล เป็นปัจจัยสู่ความพ้นทุกข์ได้อย่างไร 

3

แบบฝึกหัด ชวนสังเกต

3.1 เรามีความรัก และเห็นความสำคัญในการรักษาวินัยเพียงใด

3.2 เรายังติเตียนตนเองด้วยศีล ได้อยู่หรือไม่

3.3 ปาริสุทธิศีลข้อใด ที่รักษาได้ยาก เพราะเหตุใด 

หากผู้เรียนที่ลงทะเบียนในหลักสูตร "ตามรอย.. พุทธธรรม ออนไลน์"
ต้องการจะส่งแบบฝึกหัด หรือหารือ กับคณะพระวิทยากร
สามารถกดปุ่ม "ส่งแบบฝึกหัด ประจำสัปดาห์"  เพื่อกรอกข้อมูลผ่านระบบ Google form

Created with Mobirise