ตามรอย.. พุทธธรรม

บทที่ 9

ชีวิต ควรเป็นอยู่อย่างไร : ปัญญา

ใจความพุทธธรรม บทที่                    
:  14

จำนวนสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง      
:  4  สื่อ/กิจกรรม

ระยะเวลา
 :  4 ชั่วโมง (ต่อ 1-2 สัปดาห์)

ตัวอย่างเนื้อหา              
: พระพุทธเจ้า ตรัสรู้อะไร ?
: สัมมาทิฏฐิ กับสัมมาสังกัปปะ สัมพันธ์กันอย่างไร
 ?
: อะไรเป็นปัจจัยให้เกิด โลกียสัมมาทิฏฐิ 
 และโลกุตตรสัมมาทิฏฐิ
 ?
: อะไรคืออารมณ์ของสมถะ และอะไรคืออารมณ์ของวิปัสสนา ?


... ดังจะมองเห็นได้ในชีวิตของบุคคล ทิฏฐิเป็นตัวชักจูง และกำหนดวิถีชีวิต ทั้งในด้านรับเข้า และด้านแสดงออก กล่าวคือ จะมองเห็นโลกและชีวิตเป็นอย่างไร และจะปฏิบัติต่อโลกและชีวิตนั้นอย่างไร เริ่มตั้งแต่จะแปลความหมายของประสบการณ์ที่รับรู้เข้ามาใหม่อย่างไร จะตีค่า จะตัดสินวินิจฉัยว่าอย่างไร จะหันไปหาหรือเลือกรับสิ่งใด ส่วนใด ในแง่ใด จะเห็นด้วยหรือไม่ จะอยู่ฝ่ายใด แล้วชักนำแนวความคิด การพูดการกระทำที่จะสนองตอบโต้ แสดงปฏิกิริยาออกไปว่าจะเอาอย่างไร พูดหรือทำอย่างไร กับบุคคล สิ่ง สภาพแวดล้อม หรือสถานการณ์นั้นๆ พร้อมทั้งสร้างเหตุผลประกอบสำหรับการที่จะพูดจะทำเช่นนั้น

กล่าวสั้นๆ ด้วยศัพท์ธรรมว่า ทิฏฐิปรุงแต่งชักนำองค์ธรรมต่างๆ ตั้งแต่สังกัปปะ คือความคิด หรือความดำริเป็นต้นไป ให้เป็นมิจฉา หรือเป็นสัมมา ตามทิฏฐินั้นๆ ...

(พุทธธรรมออนไลน์ หน้า 725)

สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

Mobirise

ฟังธรรมบรรยาย ชุด "จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา"

25+ นาที

Mobirise

อ่าน หนังสือพุทธธรรมออนไลน์ บทที่ 14 
หรือ ฟังเสียงอ่านหนังสือพุทธธรรม  ในหัวข้อต่อไปนี้

21 หน้า

Mobirise

ศึกษาจากการบรรยายเรื่อง  "ปัญญาสิกขา"  [VDO | youtube | soundcloud]

14 นาที

-  สุตมยปัญญา - จินตามยปัญญา  - ภาวนามยปัญญา
-  โลกียสัมมาทิฏฐิ - โลกุตตรสัมมาทิฏฐิ
(คลิกเพื่อดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย ชุดที่ 9)

Mobirise

ฝึกปฏิบัติเจริญสติ โดยฟังการบรรยายเรื่อง "สติปัฎฐาน 4"

60 นาที

พระภาวนาเขมคุณ (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรํสี)


Mobirise

ฝึกเจริญวิปัสสนากรรมฐาน เป็นประจำทุกวัน ตามกำลังของตน
Mobirise

ตัวอย่างหัวข้อที่น่าศึกษาเพิ่มเติม....
-   สัมมาทิฏฐิ         (อ่านพุทธธรรมออนไลน์ / ฟังเสียงอ่านหนังสือพุทธธรรม)
-   สัมมาสังกัปปะ  (อ่านพุทธธรรมออนไลน์ / ฟังเสียงอ่านหนังสือพุทธธรรม)

กิจกรรมการเรียนรู้

Mobirise

Online workshop

- น้ำชาภาวนา  (optional)
- ฝึกปฏิบัติ วิปัสสนากรรมฐาน

แบบฝึกหัด

1

คำถาม พื้นฐาน

1.1 พระพุทธเจ้า ตรัสรู้อะไร

1.2 โลกียสัมมาทิฏฐิ และโลกุตตรสัมมาทิฏฐิ คืออะไร

1.3 สัมมาทิฏฐิ กับสัมมาสังกัปปะ สัมพันธ์กันอย่างไร
 

2

คำถาม ประยุกต์

2.1 อะไรเป็นปัจจัยให้เกิด โลกียสัมมาทิฏฐิ 
 และโลกุตตรสัมมาทิฏฐิ

2.2 ไตรสิกขา, อริยมรรค, วิสุทธิ ๗, วิปัสสนาญาณ ๙,
วิปัสสนาญาณ ๑๖ สัมพันธ์กันอย่างไร 

3

แบบฝึกหัด ชวนสังเกต

3.1 โลกียสัมมาทิฏฐิ มีความมั่นคงเพียงใด พัฒนาได้อย่างไร

3.2 อารมณ์ความรู้สึกต่างๆ สัมพันธ์กับอาการทางกายอย่างไร

3.3 ชีวิตที่เหลืออยู่ สามารถพัฒนาได้อีกเพียงใด อย่างไร

หากผู้เรียนที่ลงทะเบียนในหลักสูตร "ตามรอย.. พุทธธรรม ออนไลน์"
ต้องการจะส่งแบบฝึกหัด หรือหารือ กับคณะพระวิทยากร
สามารถกดปุ่ม "ส่งแบบฝึกหัด ประจำสัปดาห์"  เพื่อกรอกข้อมูลผ่านระบบ Google form

The site was started with Mobirise