ทักษะชีวิต และการทำงาน

บทที่ 8  
เงิน - เป้าหมายอันล้ำค่า
หรือเครื่องมือสู่คุณค่าแท้

ประเด็นการเรียนรู้      
1.  Project management 6 : การวางแผนการเงิน
2.  ความสำคัญ และวิธีการจัดทำงบประมาณโครงการ
3.  ความหมาย ประโยชน์ ความสัมพันธ์ ของเอกสารการเงินที่สำคัญ
4.  การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ
 

ทักษะชีวิต
1.  การบริหารการเงินส่วนบุคคล : 
 ความหมาย คุณ-โทษ ของ เงิน ในฐานะ ปัจจัยหรือเป้าหมาย ของชีวิต

2.  ความมั่นคงทางการเงิน, อิสรภาพทางการเงิน, วินัยทางการเงิน
3.  ธรรมะเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน


โจทย์ปฏิบัติการ 
วางแผนการเงินส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายของชีวิตและการทำงาน

ภารกิจ
นักศึกษาฝึกงานได้เข้าร่วมเกมจำลองสถานการณ์การบริหารโรงงานยา เพื่อคัดเลือกนักศึกษาฝึกงานที่มีศักยภาพในการเป็นผู้จัดการโครงการในอนาคต จากนั้นจึงได้เข้ารับการอบรมเรื่องการบริหารโครงการต่อเนื่องจากครั้งที่ผ่านมา ในสัปดาห์นี้ได้เรียนรู้เรื่องการ บริหารการเงิน แล้วนำมาใช้เป็นพื้นฐานในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล และการทำโครงการต่างๆ

หลังจากนั้น นักศึกษาได้นำทักษะการบริหารการเงิน มาวางแผนการเงินส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายของชีวิตและการทำงาน และเรียนรู้เรื่อง คุณค่า เป้าหมายของเงิน รวมทั้งแนวทางการบริหารการเงิน เพื่อให้เกิดความมั่นคงและอิสรภาพทางการเงิน 

กิจกรรมการเรียนรู้

Mobirise

การวางแผนโครงการ อาจประกอบด้วยแผนหลายแผนรวมกันก็ได้ การวางแผนเริ่มต้นด้วยการย่อยผลงานโครงการเป็นส่วนๆเรียกว่า Work Breakdown Structure เมื่อเห็นงานแต่ละส่วนแล้วเราก็จะมองเห็นว่ามีงานอะไรต้องทำบ้าง, งานใดต้องทำก่อนหรือทำทีหลัง, รวมแล้วมีงานมากน้อยเพียงใด ต่อมาเป็นการประมาณการว่าต้องใช้แรงงานและเวลาสักเท่าใดในการทำงานต่างๆ ซึ่งการประมาณการนี้จะต้องอาศัยมาตรฐานหรือประสบการณ์     (อ่านต่อ....)

Mobirise

งบประมาณ (Budgeting) คือ การวางแผนการที่คาดว่าจะต้องจ่าย โดยการคิดล่วงหน้าและแสดงข้อมูลออกมาเป็นตัวเลข และ อาจแสดงออกมาในรูปของตัวเงิน จำนวนชั่วโมงในการทำงาน จำนวนผลิตภัณฑ์จำนวน ชั่วโมงเครื่องจักร ค่าสึกหรอ ค่าโสหุ้ย เป็นต้น   (อ่านต่อ....)


Mobirise

งบการเงิน (Financial Statements) หมายถึง รายงานทางการเงินที่แสดงถึงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้เป็นเจ้าของ

ส่วนประกอบของงบการเงิน มี 5 ส่วน  แต่ในที่นี้ จะแสดงเฉพาะ งบกระแสเงินสด งบกำไรขาดทุน และงบดุล เพื่อเป็นพื้นฐานในการบริหารการเงินส่วนบุคคล และการทำความเข้าใจงบการเงินเบื้องต้น   (อ่านต่อ....)

Mobirise

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินเพื่อจัดลำดับความสำคัญในการตัดสินใจลงทุน รวมทั้งเพื่อให้การตัดสินใจลงทุนมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยเครื่องมือทางการเงินเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ โดยมีการจัดทำประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตก่อน แล้วนำมาคำนวณผ่านเครื่องมือต่างๆ   (อ่านต่อ....)

Mobirise

การวางแผนการเงินมิได้มีความสำคัญเฉพาะการทำโครงการ หรือการดำเนินงานทั้งภาครัฐและเอกชนเท่านั้น แม้แต่ในการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล และการใช้ชีวิตครอบครัว ก็มีความจำเป็นต้องมีการวางแผนเช่นกัน โดยเริ่มต้นคล้ายกับการวางแผนโครงการ คือการกำหนดเป้าหมายของชีวิต จากนั้นจึงพิจารณาถึงกระบวนการ ขั้นตอนที่ต้องกระทำเพื่อนำชีวิตตนเอง หรือชีวิตครอบครัวไปสู่เป้าหมายนั้น โดยมีเงินเป็นปัจจัย (แม้ในบางครั้ง อาจเผลอเข้าใจว่าเงินคือเป้าหมาย)   (อ่านต่อ....)

Mobirise

ในปัจจุบันนี้ หลายคนคงให้ความสำคัญกับคำว่า เงิน เนื่องจาก เงินเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่ง คนเราจึงพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้มีเงินมากขึ้น และนำเงินมาเป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกทางดำเนินชีวิตอยู่เสมอ หลายคนเลือกเรียนและทำในสิ่งที่ไม่ชอบเพราะเงิน แต่สิ่งที่เลวร้ายที่สุด คือ ยอมทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพื่อเงิน    (อ่านต่อ....)


Mobirise

ความมั่นคงทางการเงิน จึงไม่ได้อยู่ที่การหาให้ได้มากเพียงอย่างเดียว แต่สำคัญที่การใช้จ่ายด้วย หากความต้องการมีมากมายไม่สิ้นสุด หาได้เท่าไหร่ก็ไม่ “พอ” ถ้าใช้จ่ายเพื่อคุณค่าแท้ เช่น กินด้วย “ฉันทะ” เพื่อคุณค่าแท้จะ “พอ” เมื่ออิ่มและได้สารอาหารตามความต้องการของร่างกาย แต่ถ้ากินด้วย “ตัณหา” เพื่อคุณค่าเทียม คือความอร่อย ความโก้หรู ยิ่งอร่อยก็ยิ่งกินจนไม่รู้จักอิ่ม ไม่รู้จักพอ   (อ่านต่อ....)

Mobirise

Training program

การวางแผนงบประมาณ โครงการดูงาน Influencing workplace design ที่ประเทศญี่ปุ่น
-  เกม การเงินส่วนบุคคล และการวางแผนเกษียณ
-  เกม โรงงานยา

Mobirise

Online workshop

- ถอดบทเรียน เกมโรงงานยา 
- ธรรมะเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน


Mobirise

Exercise & Application

- สรุปรายละเอียดโครงการ และแผนงบประมาณ โครงการดูงาน Influencing workplace design ที่ประเทศญี่ปุ่น

***** Editor's choice
Recommended Movie | You should see in your Lifetime.

Mobirise

This Won't Hurt a Bit   

(Documentary/Comady)
Why is healthcare so expensive?
"This Won't Hurt a Bit" is a short film that tells the all too familiar tale of American healthcare. A patient enters a hospital with a migraine headache, unaware of the costs his visit will incur on the path to a diagnosis. He learns much more than he bargained for in this comedy on unaffordable care. 
(Watch short movie  |   WetheEconomy)


แบบฝึกหัด

1

คำถาม พื้นฐาน

1.1  เงินเป็นเป้าหมายของชีวิต หรือเป็นปัจจัยในการนำไปสู่เป้าหมายของชีวิต เพราะเหตุใด

1.2  ความมั่นคงทางการเงิน หรืออิสรภาพทางการเงิน คืออะไร จะเกิดขึ้นได้อย่างไร

1.3  หลักสันโดษ หมายความว่า ต้องสันโดษในเรื่องใด และต้องไม่สันโดษในเรื่องใด และการสันโดษส่งผลให้เกิดความมั่นคงทาง การเงินได้อย่างไร

1.4  การที่มหาวิทยาลัยของรัฐ ได้รับเงินอุดหนุน ทำให้ค่าเล่าเรียนถูกกว่ามหาวิทยาลัยเอกชน จัดเป็นการอุดหนุน (Subsidy) หรือไม่ มีผลดี และผลเสียอย่างไร

1.5  งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด มีความหมายต่างกันอย่างไร

2

คำถาม ประยุกต์

::: งานมอบหมาย :::
2.1  ให้จัดทำงบประมาณโครงการ “ดูงาน และประสานงาน ผู้ออกแบบต่างประเทศ”   (ดูภาพประกอบ)  ให้ถูกต้องตามหลักการจัดทำงบประมาณ


3

แบบฝึกหัด ชวนสังเกต

3.1  ตอนจบของเกม “โรงงานยา” โรงงานของนักศึกษามีกำไรหรือขาดทุนเท่าไร ดูจากส่วนใดของงบการเงิน

3.2  จากเกม “การเงินส่วนบุคคล” นักศึกษาได้เรียนรู้แนวทางในการบริหารการเงินส่วนบุคคลอย่างไรบ้าง

3.3  ในชีวิตประจำวัน นักศึกษาได้ใช้หลักธรรมเกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงทางการเงิน ในชีวิตอย่างไรบ้าง

3.4  ทดลองทำงบดุล และงบกระแสเงินสด ในชีวิตประจำวัน และถอดบทเรียนว่า สุขภาพการเงินของตนเองเป็นเช่นไร

Mobirise

ตัวอย่าง แบบทดสอบ

ข้อใดแสดงถึงความมีอิสรภาพทางการเงินได้ดีที่สุด
         (1) มีสินทรัพย์มากกว่าหนี้สิน
         (2) ไม่ต้องทำงาน แต่มีรายได้ที่เกิดจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนพอใช้จ่ายรายเดือน
         (3) ใช้ชีวิตได้ตามที่ใจปรารถนา โดยที่มีรายได้ประจำเดือนมากกว่า รายจ่ายประจำเดือน
         (4) เงินไม่ใช่ข้อจำกัดในการเลือกใช้ชีวิต และเลือกงานที่อยากทำ แต่เตรียมเงินไว้พอสำหรับสถานการณ์ต่างๆ ของชีวิต
         (5) เงินไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของชีวิต แต่เงินเป็นปัจจัยในการนำพาชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้ โดยต้องไม่ทำงานประจำ

Built with Mobirise html web themes