ตามรอย.. พุทธธรรม

บทที่ 4

ชีวิต เป็นไปอย่างไร :
กรรม และปฏิจจสมุปบาท

ใจความพุทธธรรม บทที่
:  4, 5, 20

จำนวนสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง      
: 9  สื่อ/กิจกรรม

ระยะเวลา
: 6  ชั่วโมง  (ต่อ 2-3 สัปดาห์)

ตัวอย่างเนื้อหา              
: กรรมคืออะไร ให้ผลในระดับบุคคล และสังคมอย่างไร
 ?
: กรรมเก่ามีหรือไม่ ? เกิดมาเพื่อใช้กรรมใช่ไหม ?
: สภาวะขณะที่เป็น กุศล-อกุศล เป็นอย่างไร ?


...หลักธรรมส่วนย่อยของปฏิจจสมุปบาท ที่นิยมอธิบายกันมากที่สุด คงจะได้แก่ หลักกรรม การนำหลักกรรมมาอธิบาย อาจมองได้ทั้งในแง่ที่ว่า กรรมเป็นเรื่องน่าสนใจในตัวของมันเอง และในแง่ที่ว่า ความเข้าใจเกี่ยวกับกรรมนั้น เป็นบันไดสำคัญที่จะก้าวเข้าสู่ความเข้าใจหลักปฏิจจสมุปบาท

ว่าที่จริง การอธิบายหลักกรรมตามเนื้อหาอย่างตลอดสาย 
ก็คือ วิธีการที่ง่ายขึ้นอย่างหนึ่งในการอธิบาย หลักปฏิจจสมุปบาท นั่นเอง...

(พุทธธรรมออนไลน์ หน้า 245)

สื่อการเรียนรู้

Mobirise

(ก) ปัญหาเกี่ยวกับความดี-ความชั่ว
(ข) ความหมายของกุศลและอกุศล

Mobirise

๑) สุขทุกข์ ใครทำให้?
๒) เชื่ออย่างไรผิดหลักกรรม
๓) กรรม ชำระล้างได้อย่างไร
๔) แก้กรรม ด้วยปฏิกรรม

Mobirise

(ง) ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการพิสูจน์เรื่องตายแล้วเกิดหรือไม่
(จ) ข้อสรุป: การพิสูจน์และท่าทีปฏิบัติต่อเรื่องชาติหน้า

Mobirise

หมวดที่ ๑  จำแนกตามเวลาที่ให้ผล
หมวดที่ ๒  จำแนกการให้ผลตามหน้าที่
หมวดที่ ๓  จำแนกตามลำดับความแรงในการให้ผล
หมวดที่ ๔  จำแนกตามสถานที่คือภพเป็นที่ให้ผล

Mobirise

๑. ฐานะและความสำคัญ
๒. ตัวบทและแบบความสัมพันธ์ในหลักปฏิจจสมุปบาท
๓. การแปลความหมายหลักปฏิจจสมุปบาท
๔. ความหมายโดยสรุป เพื่อความเข้าใจเบื้องต้น
๕. คำอธิบายตามแบบ

Mobirise

ฝึกเจริญสติ ประกอบการฟังธรรมบรรยาย

60 นาที

- ปฏิจจสมุปบาทกับการดูจิต  (พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช)   (3.26 นาที)
- การละวางต่ออกุศลธรรม (พระภาวนาเขมคุณ)   (59.27 นาที)

Mobirise

อ่าน/ฟัง หนังสือพุทธธรรม บทที่ 4 - 5   (optional)

ตัวอย่างหัวข้อที่น่าศึกษาเพิ่มเติม....
- ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกรรม   (อ่านพุทธธรรมออนไลน์ / ฟังเสียงอ่านหนังสือพุทธธรรม)
- เกณฑ์ตัดสิน ความดี–ความชั่ว  (อ่านพุทธธรรมออนไลน์ / ฟังเสียงอ่านหนังสือพุทธธรรม)
- การให้ผลของกรรม  (อ่านพุทธธรรมออนไลน์ / ฟังเสียงอ่านหนังสือพุทธธรรม)
- กรรม ชำระล้างได้อย่างไร?  (อ่านพุทธธรรมออนไลน์ / ฟังเสียงอ่านหนังสือพุทธธรรม)
- กรรมกับอนัตตา ขัดกันหรือไม่?  (อ่านพุทธธรรมออนไลน์ / ฟังเสียงอ่านหนังสือพุทธธรรม)
- กรรม ๑๒  (อ่านพุทธธรรมออนไลน์ / ฟังเสียงอ่านหนังสือพุทธธรรม)
- คำอธิบาย ปฏิจจสมุปบาท ตามแบบ  (อ่านพุทธธรรมออนไลน์ / ฟังเสียงอ่านหนังสือพุทธธรรม)
- ความหมาย ปฏิจจสมุปบาท ในชีวิตประจำวัน  (อ่านพุทธธรรมออนไลน์ / ฟังเสียงอ่านหนังสือพุทธธรรม)

กิจกรรมการเรียนรู้

Mobirise

Online workshop

- ถ่ายภาพ ภาวนา  (optional)
- ผีเสื้อขยับปีก   (optional)

แบบฝึกหัด

1

คำถาม พื้นฐาน

1.1  กรรมคืออะไร ให้ผลในระดับบุคคล และสังคมอย่างไร

1.2  ถ้าไม่มีเจตนา ก็ไม่ผิดใช่หรือไม่
 ถ้าไม่รู้ ก็ไม่ผิด ใช่หรือไม่
1.3  การอุทิศกุศล มีจริงหรือไม่ ทำได้อย่างไร
1.4  การเวียนว่ายตายเกิด มีจริงหรือไม่ พิสูจน์ได้อย่างไร

2

คำถาม ประยุกต์

2.1  ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว จริงหรือไม่
2.2  ความดี-ความชั่ว คนดี-คนชั่ว มีจริงหรือไม่
2.3  กรรมเก่า มีจริงหรือไม่
2.4  เกิดมาเพื่อใช้กรรม ใช่หรือไม่
2.5  การแก้กรรม ล้างบาป ทำได้หรือไม่ อย่างไร
2.6  ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท และอิทัปปัจจยตา มีความเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กันอย่างไร

3

แบบฝึกหัด ชวนสังเกต

3.1  สภาวะขณะที่เป็น สุข-ทุกข์ เป็นอย่างไร
3.2  สภาวะขณะที่เป็น กุศล-อกุศล เป็นอย่างไร
3.3  กระแสปฏิจจสมุบาท เกิดขึ้นจริงในชีวิตอย่างไร
3.4  มีอะไร เป็นปัจจัย ต่อการตัดสินใจครั้งหนึ่งๆ บ้าง
3.5  การตัดสินใจครั้งหนึ่งๆ ส่งผลต่อสิ่งใด หรือใคร บ้าง

หากผู้เรียนที่ลงทะเบียนในหลักสูตร "ตามรอย.. พุทธธรรม ออนไลน์"
ต้องการจะส่งแบบฝึกหัด หรือหารือ กับคณะพระวิทยากร  ในเนื้อหาของสัปดาห์ที่กำหนดไว้
สามารถกดปุ่ม "ส่งแบบฝึกหัด ประจำสัปดาห์"  เพื่อกรอกข้อมูลผ่านระบบ Google form

Set up your own website with Mobirise