ตามรอย.. พุทธธรรม

บทที่ 3

อริยสัจ:
สรุป "พุทธธรรม" ลงในอริยสัจ

ใจความพุทธธรรม บทที่
:  17

จำนวนสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
: 6  สื่อ/กิจกรรม

ระยะเวลา
: 5  ชั่วโมง  (ต่อ 1-2 สัปดาห์)

ตัวอย่างเนื้อหา              
: กิจที่พึงกระทำต่ออริยสัจแต่ละข้อ คืออะไร ?
: ความอยาก เป็นบาป ใช่หรือไม่ ?
: ฉันทะ เป็นปัจจัยสู่ความพ้นทุกข์ได้อย่างไร ?


สิ่งสำคัญยิ่งอย่างหนึ่งเกี่ยวกับอริยสัจ คือ การรู้ และทำหน้าที่ต่ออริยสัจแต่ละข้อให้ถูกต้อง ในการแสดงอริยสัจ ก็ดี ในการปฏิบัติธรรมตามหลักอริยสัจ ก็ดี จะต้องให้อริยสัจแต่ละข้อสัมพันธ์ตรงกันกับหน้าที่หรือกิจต่ออริยสัจข้อนั้น จึงจะชื่อว่าเป็นการแสดงอริยสัจ และเป็นการปฏิบัติธรรมโดยชอบ มิฉะนั้น จะทำให้เกิดความผิดพลาด ทั้งในความเข้าใจ และการประพฤติปฏิบัติ 

(พุทธธรรมออนไลน์ หน้า 889)

สื่อการเรียนรู้

Mobirise

- ถึงจะเล่าเรียนจบหลัก ถ้าไม่รู้จักหน้าที่ต่ออริยสัจก็ปฏิบัติไม่ถูก และไม่มีทางบรรลุธรรม
- พุทธศาสนาสอนให้เห็นทุกข์ แต่ให้เป็นสุข คือทุกข์สําหรับเห็น แต่สุขสําหรับเป็น

Mobirise

ศึกษาจากการบรรยายเรื่อง  "อริยสัจ 4"

30 นาที

อริยสัจ 4  และกิจต่ออริยสัจ   (ช่วงที่  46:53 - 1:15:30)
(คลิกเพื่อดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย ชุดที่ 3)

Mobirise

อ่าน/ฟัง หนังสือ เรื่อง "มองดู ฉันทะ-ตัณหา ไล่มาตั้งแต่เจงกิสข่าน"

(อ่าน หน้า 1 - 18 หรือ  ฟังเสียงอ่านหนังสือ)

18 หน้า

     "ฉันทะ คือ ความอยากให้สิ่งนั้นๆอยู่ในภาวะที่ดีงามสมบูรณ์ของมัน แล้วก็อยากรู้อยากทำให้มันดีงามสมบูรณ์อย่างนั้น แปลง่ายๆว่า ใจรัก อยากทำ
      ตัณหา คือ ความอยากได้อยากเอาสิ่งนั้นๆมาเสริมขยายปรนเปรออัตตาของเรา จึงอยากเสพ อยากอวด อยากโอ่ อยากโก้ อยากบำรุงบำเรอ" 

Mobirise

ฝึกปฏิบัติ เจริญสติ สังเกตรูปนาม พร้อมฟังธรรมบรรยาย

50 นาที

- ธรรมบรรยาย เรื่อง "ทุกข์ และความดับทุกข์"  โดยพระภาวนาเขมคุณ (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)  (50 นาที)


Mobirise

ฝึกสังเกต และจัดการ "ทุกข์"  ในชีวิตประจำวัน

60+ นาที

กิจกรรมการเรียนรู้

Mobirise

Online workshop

-  ทักษะการแก้ปัญหา


Mobirise

การเรียนรู้เชิงลึก (optional)

- ธัมมจักกัปปวัตนสูตร (บทสวดมนต์แปล พร้อมคลิปเสียง / พระไตรปิฎกไทย / พระไตรปิฎกบาลี)
- วิธีคิดแบบแก้ปัญหา: วิธีคิดแบบอริยสัจ กับ วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ (บันทึกพิเศษท้ายบท  หนังสือพุทธธรรม บทที่ 13)
- หนังสือ "พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์"
- การบรรยายชุด "ตามรอย.. พุทธธรรม" เรื่อง อริยสัจ  (youtube | podcast)

แบบฝึกหัด

1

คำถาม พื้นฐาน

1.1  “พุทธธรรม” สรุปลงในหลักอริยสัจ อย่างไร
1.2  กิจที่พึงกระทำต่ออริยสัจแต่ละข้อ คืออะไร
1.3  ตัณหา และฉันทะ ต่างกันอย่างไร
1.4  เมื่อรู้เหตุของทุกข์แล้ว จะมีวิธีกำจัดเหตุแห่งทุกข์ได้อย่างไร

2

คำถาม ประยุกต์

2.1  อริยสัจ เป็นธรรมสำหรับแก้ปัญหาชีวิตประจำวัน
       หรือเป็นธรรมสำหรับการบรรลุนิพพาน
2.2  ความอยาก เป็นบาป ใช่หรือไม่
2.3  สันโดษ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา จริงหรือไม่
2.4  ฉันทะ เป็นปัจจัยสู่ความพ้นทุกข์ได้อย่างไร

3

แบบฝึกหัด ชวนสังเกต

3.1  การกำหนดรู้ทุกข์ในชีวิตจริง
       มีอุปสรรคอย่างไรบ้าง
3.2  ยกตัวอย่าง "ปัญหา" ในชีวิตจริง ที่สังเกตพบ
        และขณะที่สังเกตเห็นปัญหาเช่นนั้น
         มักมีความรู้สึก สุข หรือทุกข์
3.3  ยกตัวอย่างการจัดการปัญหาในชีวิตจริง
         ตามหลักอริยสัจ  

หากผู้เรียนที่ลงทะเบียนในหลักสูตร "ตามรอย.. พุทธธรรม ออนไลน์"
ต้องการจะส่งแบบฝึกหัด หรือหารือ กับคณะพระวิทยากร  ในเนื้อหาของสัปดาห์ที่กำหนดไว้
สามารถกดปุ่ม "ส่งแบบฝึกหัด ประจำสัปดาห์"  เพื่อกรอกข้อมูลผ่านระบบ Google form

Page was started with Mobirise themes